Спиране на процедури по ЕО

Публикувано на 16.08.2021

Решение БС-1-ЕО-С/13.08.2021 за  „ПУП-ПРЗ за имоти с № 44425.12.24, 44425.12.25 и 44425.12.26 по КК на с. Лъка, местност „Вилите“, община Поморие с цел изграждане на  фотоволтаична електроцентрала върху наземна конструкция”, с възложители: „ЛЪКА ГЕЙМ“ АД и „СЪСТЕЙНАБЪЛ ЕНЕРДЖИ“ ЕАД