Спиране на процедура по глава шеста от ЗООС

2021
Публикувано на 16.04.2021

Решение БС-1-С/16.04.2021 за „Изграждане на масивна монолитна, двуетажна вилна сграда в УПИ IX-642, кв. 36 по плана на град Айтос, община Айтос“, с възложител: Гергана Киришева

Публикувано на 04.03.2021

Решение БС-2264-С/04.03.2021 за: „Изграждане на работилница за мебели в УПИ V-163, кв. 3 по плана на ПЗ „Север“, гр. Бургас, общ. Бургас (ПИ с №07079.603.163 по КК на гр. Бургас)“, с възложител: Тодорка Апостолова

2020
Публикувано на 13.04.2020

Решение БС-1-С/10.04.2020 за: „Изграждане на стопанска сграда – говедовъдна ферма и обслужваща сграда за персонал в имот № 431019, местност „Хамам дере“ гр. Айтос , с възложител: Николай Колев

Публикувано на 06.04.2020

Решение ПД-513-С/30.03.2020 за: „Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на животни – овчарник в поземлен имот № 32737.10.186, местност „Старите лози”, с. „Индже войвода”, община Созопол”, с възложител Добрил Георгиев


2019
Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-4-С/23.05.2019 за: „Добив на подземни богатства – строителни материали в находище „Трите круши-запад“, с възложител: „Базалт“ ЕООД

Публикувано на 04.02.2019

Решение БС-3-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел ПКГМ-12 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "КОИБА" ЕООД

Решение БС-2-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел КГ-12 (№2), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД

Решение БС-1-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел ВК-100 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "Е-КОНСУЛТ 2007" ЕАД