Спиране на процедура по глава шеста от ЗООС

 
Публикувано на 27.05.2019

Решение БС-4-С/23.05.2019 за: „Добив на подземни богатства – строителни материали в находище „Трите круши-запад“, с възложител: „Базалт“ ЕООД

Публикувано на 04.02.2019

Решение БС-3-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел ПКГМ-12 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "КОИБА" ЕООД

Решение БС-2-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел КГ-12 (№2), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "ВАЛТЕР КЪМПАНИ" ЕООД

Решение БС-1-С/01.02.2019 за: „Инсталация за изгаряне на RDF и въглищен прах във водотръбен котел ВК-100 (№3), разположен на площадката на „Топлофикация-Бургас“ ЕАД в УПИ III-460, ПЗ „Север“, гр. Бургас“, с възложител: "Е-КОНСУЛТ 2007" ЕАД