Карта на сайта

Горно меню

 

БИОСФЕРЕН ПАРК „УЗУНБУДЖАК“

 

ЗА РИОСВ-БУРГАС

 

ЛЯВО МЕНЮ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Формуляри и Образци

 

 

 

МОНИТОРИНГ НА ОКОЛНА СРЕДА

  • Въздух

 

КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ

 

ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ

Екологична оценка

ОВОС

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

 

РЕГИСТРИ

 

ОПАСНИ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА И УПРАВЛЕНИЕ НА РИСКА

 

ПРИРОДА

Защитени територии

 

НАТУРА 2000

Обществени обсъждания на ДОСВ

 

Оценка за съвместимост

 

Писма до възложители

 

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

 

Открити процедури по реда на ЗОП

 

 

ДЯСНО МЕНЮ

 

Зелен телефон  - Предприети действия

Доклад за състоянието на околната среда

Кампании и екоинициативи

Съвети за оказване на помощ на бедстващи животни

Черноморските делфини са световно застрашени видове

Полезни връзки

РИОСВ и медиите

Екологичен календар и образование