Вътрешни правила

Вътрешни правила за обслужване на гражданите, утвърдени със Заповед № РД-167/07.12.2021 г. на Директора на РИОСВ-Бургас