Видове услуги и такси

ТАРИФА за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите

Приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн., ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., изм. и доп., бр. 73 от 25.09.2012 г., в сила от 25.09.2012 г., бр. 94 от 30.11.2012 г., в сила от 30.11.2012 г., бр. 2 от 8.01.2013 г., в сила от 8.01.2013 г., бр. 79 от 23.09.2014 г., в сила от 23.09.2014 г., изм., бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г., доп., бр. 59 от 29.07.2016 г.

 
Заповед за организация на работата при обслужване на потребителите на административни услуги

 

ПЛАЩАНЕ ЧРЕЗ ПОС

Плащане на ПОС терминал във фронт офис на инспекцията.
Приемане на всички видове транзакции с карти, носещи логата на Visa, V PAY,  MasterCard и Maestro.