Решения за прекратяване на процедурата по ОС

Публикувано на 27.06.2019 г.

Решение № БС-3-ОС-П/21.06.2019 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Етапно строителство на двуетажни вилни сгради в поземлен имот с идентификатор 48619.5.554(УПИ ХIV) по КК на гр.Царево, общ.Царево, обл.Бургас”, с възложител: Звезделин Ламбов

Публикувано на 18.04.2019 г.

Решение № БС–2–ОС-П/16.04.2019 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за програма “Горскостопанска програма за имот № 67800.30.18 по КК, земл. гр. Созопол, общ. Созопол, подотдели 538 «а1» и «б1» в обхвата на дейност на ТП «ДГС Бургас»” възложител: Църковно настоятелство при храм «Свети Георги» гр. Созопол.

Публикувано на 26.02.2019 г.

Решение № БС–01–ОС-П/22.02.2019 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Външно електрозахранване на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор 51500.502.495 по КК на гр.Несебър (УПИ V-495, кв.98 по плана на гр. Несебър)- преработка на одобрен проект”, с възложител: „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ЕАД

Публикувано на 21.12.2018 г.

Решение № БС–11–ОС-П/19.12.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на четири сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.54.140 по КК на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас”, с възложител: Христо Георгиев

Решение № БС–10–ОС-П/19.12.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.54.141 по КК на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас”, с възложители: Луиза Захариева-Зарева и Йордан Зарев

Решение № БС–9–ОС-П/19.12.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение „Изграждане на сграда за отдих в поземлен имот с идентификатор 67800.54.30 по КК на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас”, с възложители: Димитрина Кунчева, Парашкев Чапевов и „РИ СТАРТ“ ЕООД

Публикувано на 20.12.2018 г.

Решение №ПД-2764-П/19.12.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с вх. № ПД-2764/2018г. на РИОСВ-Бургас за инвестиционно предложение „Създаване на овощна градина в част от ПИ с идентификатор 00833.3.4 по КК на гр. Ахелой, община Поморие“, с възложител: Тома Кехайов.

Решение № БС–8–ОС-П/18.12.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за „Изграждане на еднофамилни сгради за отдих и курорт в поземлен имот с идентификатор 67800.54.11 по КК на гр. Созопол, община Созопол, област Бургас”, с възложител:  Спас Стоянов

Публикувано на 26.10.2018 г.

Решение № БС–7–ОС-П/25.10.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на транспортна връзка на път I-9 „Слънчев бряг- Бургас” при 213÷400 (изход) и 213÷460 (вход) и стабилизиране на съществуващ селскостопански път“ , с възложители: община Поморие и „АХЕЛОЙ ПРОДЖЕКТ“ООД

Решение № БС–6–ОС-П/25.10.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на вилна сграда за собствени нужди в поземлен имот с идентификатор 67800.6.150 по КККР на гр.Созопол, община Созопол, област Бургас ”, с възложител: Стойко Кузманов.

Решение № БС–5–ОС-П/25.10.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на „Подробен устройствен план- план за регулация и застрояване на поземлен имот с идентификатор 00878.503.332 по КККР на гр.Ахтопол, общ.Царево, обл.Бургас”, с възложители: Цвета Петрова, Константин Шейтанов и Нела Христова.

Решение № БС–4–ОС-П/24.10.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на Подробен устройствен план- парцеларен план за обект: „Транспортна връзка в поземлен имот с идентификатор 51500.204.164 по КККР на гр.Несебър, южно от главен път „Несебър- Равда”, землище на гр.Несебър, община Несебър“с възложител: община Несебър.

Решение № БС–3–ОС-П/24.10.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта на инвестиционно предложение: „Изграждане на къмпинг в УПИ I, кв.249 /поземлен имот с идентификатор 57491.501.701 по КККР на гр.Поморие/, местност „Малкото езеро", землище на гр.Поморие, общ.Поморие, обл.Бургас”, с възложител: община Поморие.

Публикувано на 16.10.2018 г.

Решение № БС–2–ОС-П/11.10.2018 на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост на инвестиционно предложение: Промяна по време на строителство на „Проектиране и  изграждане на вилни сгради с басейн в УПИ ХV-8062 /идентичен с ПИ 67800.8.62 по КК на гр. Созопол/, местност ,,Буджака", община Созопол”, с възложител: „ЛАРИ“ ЕООД.

Публикувано на 14.06.2018 г.

Решение № БС–1–ОС-П/08.06.2018г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на трафопост тип БКТП 20/0,4kV, 2x 1000kVA в УПИ XXII-8193, /ПИ 81178.8.206/, м. „Аклади Чеири, землище на гр. Черноморец, общ. Созопол, обл. Бургас” с възложител „КЪМПИНГ ЮЖЕН БРЯГ” EООД

Публикувано на 24.01.2018 г.

Решение № ПД-3368-П/23.01.2018г. на Директора на РИОСВ-Бургас за прекратяване производството по административна преписка с  вх. № ПД-3368/2017г. за  план “План извлечение за промяна вида на сечта през 2018 г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП „ДЛС Несебър” с възложител ТП „ДГС Несебър ”.

Публикувано на 22.12.2017 г.

Решение № БС–15–ОС-П/21.12.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за план „ПУП-ПРЗ за ПИ 07079.1.1019, 07079.1.1022 и 07079.1.1021 по КК на гр. Бургас, м. „Под шосето”, земл. кв. „Сарафово”, гр. Бургас” с възложител „ЧЕРНОМОРСКИ СОЛНИЦИ” АД

Публикувано на 21.12.2017 г.

Решение №БС-14-ОС-П/19.12.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на стопанска сграда за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар и административно-битова сграда в поземлен имот с идентификатор 61042.15.25, местност „Добровица”, землище с.Равадиново, Община Созопол” с възложител „АГРО КОМЕРС 2015“ООД

Публикувано на 20.12.2017 г.

Решение № БС–13–ОС-П/19.12.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на две вилни сгради и басейн в имот №67800.6.104 по КК на гр. Созопол, м. „Буджака”, общ. Созопол” с възложител Петър Илиев Димитров.

Решение № БС–12–ОС-П/19.12.2017г.  на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост с предмета и целите на опазване на защитените зони относно: „План – извлечение за промяна вида на сечта през 2018г. в гори, собственост на Държавата” с възложител: ТП „ДГС – Малко Търново“

Публикувано на 10.10.2017 г.

РЕШЕНИЕ № БС-11-ОС-П/06.10.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение: „Изграждане на две вилни сгради с басейни в УПИ IV-8.211 /идентичен с ПИ 67800.8.211 по КК на гр. Созопол/, местност ,,Буджака", община Созопол”, с възложител: „ЛАРИ“ ЕООД.

Публикувано на 05.10.2017 г.

Решение № БС-10-ОС-П/05.10.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение “Изграждане на две вилни сгради в ПИ с идентификатор 81178.1.240, местност «Атия», землище гр. Черноморец, Община Созопол” с възложители: Иван Христодоров Иванов и „Блек Сий Дивелъпмънтс“ ЕООД

Публикувано на 18.09.2017 г.

Решение № ПД-1932-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-1932/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2017г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"

Решение № ПД-1933-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-1933/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"


Решение № ПД-1934-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-1934/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2018г. в гори, собственост на физически лица в териториалния обхват и управление на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"

Решение № ПД-2254-П/13.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-2254/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна във вида и интензивността на сечта през 2017г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДГС Ново Паничарево" с възложител ТП "ДГС Ново Паничарево"

Публикувано на 04.09.2017 г.

Решение № ПД-2077-П/01.09.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на административното производство по административна преписка с Вх. № ПД-2077/2017г. в РИОСВ-Бургас за “План извлечение за промяна вида на сечта през 2017г. в гори, собственост на община Сунгурларе” с възложител община Сунгурларе.

Публикувано на 25.07.2017 г.

Решение№ БС-9-ОС-П/19.07.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „План извлечение за промяна вида на сечта през 2017г. в гори, собственост на държавата на територията на ТП "ДЛС Граматиково" с възложител: ТП "ДЛС Граматиково"

Публикувано на 17.07.2017 г.

Решение№ БС-8-ОС-П/23.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на вилна сграда и гараж в поземлен имот №66528.2.256 по КК, местност <<Поляните>>, землище на с. Синеморец, община Царево с възложител: Витан Влахов

Публикувано на 19.05.2017 г.

Решение№ БС-7-ОС-П/17.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение „Изграждане на зона за временен престой на автомобили в ПИ с идентификатор 62459.56.2 по КК на с. Резово, община Царево с възложител: „Сънрайс-СД“ ООД

Публикувано на 16.05.2017 г.

Решение № БС-6-ОС-П/10.05.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас  за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за инвестиционно предложение  „Изграждане на плътна ограда в УПИ VI-6031(ПИ с идентификатор 67800.6.31 по КК на гр. Созопол), с възложител: Елена Лефтерова Цветкова

Публикувано на 21.04.2017 г.

Решение № БС–5–ОС-П/13.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №007102, местност «Драката», землище на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: „ГРИЙН ВИЛИДЖИС“ООД.

Решение № БС–4–ОС-П/18.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №35033.24.223 по КККР на гр.Каблешково, Община Поморие, с възложител: Любка Сотирова Костадинова.

Решение № БС–3–ОС-П/13.04.2017г. на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение „Изграждане на четири броя масивни гаражи в поземлен имот №007106, местност «Драката», землище на с. Медово, Община Поморие“, с възложител: Георги Руменов Костадинов.

Решение № БС–2–ОС-П/20.04.2017г.    на Директора на РИОСВ–Бургас за прекратяване на започнала процедура по оценка за съвместимостта за инвестиционно предложение “Изграждане на магазин за пакетирани промишлени стоки – надуваеми плажни принадлежности в ПИ №67800.54.170 по КК, (УПИ ІІІ-10574) местност «Ачмалъци», землище гр. Созопол, община Созопол” с възложители: „ВЕСЕЛИЕ РС” ООД, Димитър Янев Атанасов,  Георги Димитров Каралтиев, Славка Димитрова Петрова

Публикувано на 27.01.2017 г.

Решение № БС–1–ОС-П/23.01.2017г. за прекратяване на процедура по оценка за съвместимост за „Създаване на 20,504дка трайни насаждения /сливи/ в поземлени имоти с идентификатори 36681.9.10 и 36681.9.11 по КК, местност „Котмакова воденица”, землище с. Катунище; закупуване на техника и инвентар за обработването им и изграждане на фотоволтаична система в поземлен имот с идентификатор 39030.503.23 по КК /УПИ II, кв.2 по плана на гр. Котел/, гр. Котел, Община Котел“, с възложител: „БРАКАЦУЛАС“ ЕООД

 

Архив