Съобщения

 

Публикувано на 10.01.2019

Във връзка с изменение на § 68 от ПЗР към Закона за изменение и допълнение на Закона за управление на отпадъците (публикувано в Държавен вестник, брой 1 от 2019г., в сила от 01.01.2019г.), началото за използване на Националната информационна система „Отпадъци“ (НИСО) за водене на публични регистри, поддържана от ИАОС, се отлага за 1 януари 2021 г.


Публикувано на 17.12.2018

Употребяваните дрехи, които са предназначени за подготовка за повторна употреба, т.е. дейности по третиране като сортиране, отстраняване на замърсявания, пране и др., представляват отпадъци и следва да се управляват като такива съгласно ЗУО и подзаконовите нормативни актове. Предаването и приемането на текстилни отпадъци се извършва само въз основа на писмен договор с лица. притежаващи разрешение, комплексно разрешително или регистрационен документ по чл. 35 от ЗУО за съответната дейност и площадка за отпадъци със съответния код съгласно Наредбата № 2/2014г. за класификация на отпадъците.

Съгласно разпоредбите на чл. 35, ал. 2. т. 2 и 3 и ал. 3 от ЗУО за извършване на дейности по събиране и транспортиране на текстилни отпадъци, за предварително третиране (код R12) и приемане и съхраняване (код R13) на текстилни отпадъци по смисъла на приложение № 2 към §1. т. 13 от допълнителните разпоредби на ЗУО се изисква наличието на съответните регистрационни документи, издадени по реда на глава пета, раздел II от същия закон.

В случай че отпадъците (употребявани дрехи, които се подлагат на сортиране) се получават от друга държава, то тогава следва да се спазват изискванията на Регламент 1013/2006 относно превозите на отпадъци.

Публикувано на 17.12.2018

В изменението и допълнението (ЗИД) на Закона за Управление на отпадъците (ЗУО), обнародвани в ДВ, бр. 105 от 30.12.2016 г. и отнасящи се за териториалното разположение на площадките за рециклируеми отпадъци, са предвидени следните промени:

- Изискването на чл.38 от ЗУО за разположение на площадките за дейности с отпадъци от метални опаковки, ИУЕЕО, НУБА и ИУМПС в територии, „за които съгласно устройствен план са допустими производствени и складови дейности, на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение"   изменението на ЗУО се отнася вече и за отпадъците от хартия, картон, пластмаса, стъкло и всички видове отпадъци от опаковки.

- За всички площадки се изисква оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила ПУП, а за площадките по чл.38, ал.1 - оригинал или заверено от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила устройствен план или от друг удостоверителеч документ, доказващ, че площадката отговаря на изискванията на чл.38,ал.1.

В 24-месечен срок от влизането в сила на закона /до 31.12.2018 г./ лицата, притежаващи разрешение/регистрационен документ за дейностите с отпадъци от хартия и картон, пластмаса, стъкло и отпадъци от опаковки, привеждат дейността си в съответствие с изискванията за териториално разположение по чл. 38, ал. 1, и подават заявление за изменение и/или допълнение, към което прилагат документите по чл. 69, ал. 1, т.9 и т.10, съответно по чл.78, ал.4, т.З и т.5 (§66, ал. 1 от ЗИД на ЗУО). Ако площадките вече отговарят на това изискване, заявление не се подава.

- Когато площадката/те не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 и не е подадено заявление, разрешението/регистрационният документ запазват действието си в срок до 24 месеца от влизането в сила на този ЗИД на ЗУО (03.01.2019 г.). В 3 месечен срок от изтичането на двугодишния срок (03.04.2019 г.) юридическото лице./физическото лице е длъжно да преустанови дейността и да предприеме необходимите мерки за почистване на площадките (§66, ал. 5 от ЗИД на ЗУО).

- Ако разрешението/регистрационният документ включват и площадка, съответно дейности с отпадъци, които отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1, компетентният орган изменя служебно разрешението/регистрационния документ, като заличава площадката/те, съответно дейностите с отпадъци, които не отговарят на изискванията на чл. 38, ал. 1 (§66, ал.4 от ЗИД на ЗУО).