Доклади по ЕО

Публикувано на 13.01.2021 

Доклад за екологична оценка на Частично изменение на ОУП на землището на село Маринка, община Бургас

Публикувано на 31.07.2020 

Доклад за екологична оценка на ОУП на община Средец 

Публикувано на 10.02.2020

Доклад за екологична оценка на ОУП на община Карнобат

Публикувано на 26.10. 2018

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Карнобат

Публикувано на 22.06. 2018 

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Сунгурларе

Публикувано на 25.09. 2017

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ОУП община Айтос

Публикувано на 30.12.2015 

Съобщение за провеждане на консултации по доклада за екологична оценка на ЧИ на ПУП-ПРЗ и изграждане на курортно строителство и допълващи дейности в УПИ II - 12296 (ПИ №67800.12.296), месност "Алепу", землище гр. Созопол, общ. Созопол.

Публикувано на 13.10. 2015 
Доклад за екологична оценка на ОУП на община Малко Търново /предварителен проект/