Работа при нас

Публикувано на 21.04.2022 г.

Окончателни резултати от конкурса за длъжността – главен счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности“ в РИОСВ – Бургас,  състоял се на 19.04.2022 г.

Публикувано на 19.04.2022 г.

Протокол №2 за проведен първи етап от конкурса за длъжността главен счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности”

Публикувано на 05.04.2022 г.

Протокол № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: главен счетоводител 


Публикувано на 18.03.2022 г.

РЕГИОНАЛНАТА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

ОБЯВЯВЯ КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

I. За длъжността  главен счетоводител в дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

 1. Степен на висшето образование – бакалавър
 2.  Професионално направление: социални, стопански и правни науки (икономика)
 3. Професионален опит: 3 години или присъден ранг –  IV младши ранг
 4. Длъжностно ниво – експертно ниво 4

2. Специфични изиквания за длъжността

Необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител.

3. Допълнителни изисквания за заемане длъжността, носещи предимство на кандидатите:

 1. Минимум 3 (три) години стаж в областта на бюджетното счетоводството.
 2. Компютърна грамотност: работа в WINDOWS среда, работа с МS Office приложения – WORD, EXCEL, POWER POINT и др., работа с електронна поща, работа в интернет среда, работа в локална мрежа.
 3. Владеене на чужди езици (английски и др.)
 4. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Осъществява и координира цялостната финансово-счетоводна дейност в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Националните счетоводни стандарти и Счетоводната политика на МОСВ. Спазва всички инструкции и указания за дейността на финансово-счетоводните отдели в системата на МОСВ. Осъществява текущо счетоводно отчитане в РИОСВ-Бургас, като осчетоводява банкови, касови документи и начислени възнаграждения на служителите. Подписва платежни документи и счетоводни отчети.

5. Основната месечна заплата: 1638 лв.

ІI. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

III. Начин на провеждане на конкураса:

 1. Тест
 2. Интервю

IV. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:

 1. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;
 2. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 3. Професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика и предоставя копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит;
 4. Копие от документи, удостоверяващи придобития ранг като държавен служител(ако има такъв);
 5. Други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.
 6. Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 7. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: e-mail: riosvbs@unacs.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

V. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, партер от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист - човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 205

VI. Срок на подаване за документите – 10 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа www.jobs.bg и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.

VII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ–Бургас партерен етаж и на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbs.com/

 

Публикувано на 14.02.2022 г.

Протокол № 4 за допуснатите и недопуснатите кандидати до интервю за длъжността: директор дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Публикувано на 08.02.2022 г.

Протокол № 2 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: директор дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Публикувано на 25.01.2022 г.

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: директор дирекция „Административни, финансови и правни дейности“

Публикувано на 06.01.2022 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

I. За длъжността Директор дирекция „Административни, финансови и правни дейности” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

Степен на висшето образование – магистър

Професионално направление:  социални, стопански и правни науки (икономика)

Професионален опит: 4 години или присъден ранг –  III младши ранг

Длъжностно ниво – ръководно ниво 6A

2. Специфични изиквания за длъжността

Необходимо е кандидатът да отговаря на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител

3. Допълнителни изисквания за заемане длъжността, носещи предимство на кандидатите:

- Компютърна грамотност: работа в WINDOWS среда, работа с МS Office приложения – WORD, EXCEL, POWER POINT и др., работа с електронна поща, работа в интернет среда, работа в локална мрежа

- Владеене на чужди езици (английски и др.)

- Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Р. България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

4. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Ръководи, организира, осъществява и координира цялостната финансово-счетоводна дейност в РИОСВ-Бургас в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия, Националните счетоводни стандарти и Счетоводната политика на МОСВ. Спазва всички инструкции и указания за дейността на финансово-счетоводните отдели в системата на МОСВ. Осъществява текущо счетоводно отчитане в РИОСВ-Бургас, като осчетоводява банкови, касови документи и начислени възнаграждения на служителите.

Други дейности: дейности свързани със събиране на вземания на РИОСВ-Бургас и на наложени с наказателни постановления глоби и санкции; Дейности свързани с връзките с обществеността; Дейност по кадрово обслужване; Дейност по систематизиране и съхраняване на документите; Дейности по административно обслужване на юридически и физически лица на принципа ,,Едно гише’’

5. Основната месечна заплата: от 1000 лв. до 1690 лв. в зависимост от професионалния опит.

ІI. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

III. Начин на провеждане на конкураса:

 1. Защита на концепция на тема „Управление и организация на дейността на дирекция „Административни, финансови и правни дейности“
 2. Интервю

IV. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-  професионалният опит включва времето, през което служителят е извършвал дейност в област или области, които са свързани с функциите, определени в длъжностната характеристика и предоставя копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит

- други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

- Документите може да се подават и по електронен път на адрес:

e-mail: riosvbs@unacs.bg, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал.3, т.1 от НПКПМДС следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

На основание, Заповед № РД-01-973/26.11.2021 г. на здравния министър, при провеждане на втория (защита на концепция) и третия етап (провеждане на интервю) от конкурсната процедура, следва определената конкурсна комисия да разполага с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване, както и да създаде необходимата организация за допускане в РИОСВ - Бургас, само на лица, които:

а) са ваксинирани или преболедували COVID-19 или разполагат с резултат от изследване, удостоверено с валидни документи за ваксинация, преболедуване или изследване;

б) представят отрицателен резултат от проведено до 72 часа преди влизане в РИОСВ -Бургас изследване по метода на полимеразно верижна реакция за COVID-19 или бърз антигенен тест (до 48 часа преди провеждане на съответния етап от конкурсната процедура), удостоверено чрез валиден документ или удостоверение за наличие на антитела срещу SARS-CoV-2.

VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, партер от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист - човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 205

VII. Срок на подаване за документите 10 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа www.jobs.bg и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.

VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ–Бургас партерен етаж и на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbs.com

 

ПАВЕЛ МАРИНОВ

Директор на РИОСВ-Бургас


убликувано на 24.08.2020 г.

Приложение № 8 към чл. 43, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

от конкурса за длъжността – младши експерт – опазване на водите в РИОСВ – Бургас, към отдел: „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ“ състоял се на 17.08.2020 г.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициет

 

Резултат от интервюто

Коефициент

 

Окончателен

резултат

1.

Зоя Андонова Недялкова

16

3

30

3

138

2.

Сабина Наскова Петрова

15

3

28

3

129

3.

Николай Неделчев Николов

15

3

27

3

126

 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ОКОНЧАТЕЛНИТЕ РЕЗУЛТАТИ НА КАНДИДАТИТЕ

от конкурса за длъжността – младши експерт – управление на производствени и опасни отпадъци и контрол по регламент /ЕО/1013/ 2006 относно превози на отпадъци“ състоял се на 18.08.2020 г.

Име, презиме и фамилия на кандидата

Резултат от теста

Коефициет

 

Резултат от интервюто

Коефициент

 

Окончателен

резултат

1.

Татяна Кръстева Петрова

20

3

33

3

159

2.

Николай Неделчев Николов

18

3

33

3

153

3.

Маргарита Заркова Палова

15

3

32

3

141

 

Публикувано на 18.08.2020 г.

ПРОТОКОЛ 3

За проведен първи етап от конкурса за длъжността младши експерт - управление на производствени и опасни отпадъци и контрол на Регламент / ЕО/1013/2006 относно превози на отпадъци ”- 1 бр.

на основание Заповед № РД - 133 /27.07.2020г.

на Директора на РИОСВ-Бургас за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

 

I. КАНДИДАТИ ЯВИЛИ СЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ

На 18.08.2020г., в сградата на ул.”Перущица” № 67, ет.3 в 10.00 часа, се явиха 18 от общо 19 допуснати кандидати.

Списък с резултатите на кандидатите:

№, Име, Презиме, Фамилия - резултат от теста:

 

1. Кремена Петкова Бъчварова  – 42т.

2. Даниела Радева Пенова – 48т.

3. Адриана Иванова Мукарева – 33т.

4. Маргарита Заркова Палова - 45т.

5. Николай Неделчев Николов -54т.

6. Яна Добрева Петрова - 42т.

7. Марин Стойков Тодоров – не се явил

8. Мариана Евтимова Евтимова- 42т.

9. Анна Димитрова Янчева – 42т.

10. Йорданка Русева Михайлова – 48т.

11. Татяна Кръстева Петрова – 60т.

12. Елена Янева Тенева – 21т.

13. Деница Иванова Бахчеванова – 45т.

14. Диляна Костадинова Христоскова – 45т.

15. Сотир Иванов Камалиев – 39т.

16. Светослава Иванова Спилкова – 51т.

17. Атанас Велинов Терзиев – 27т.

18. Петя Андреева Андонова – 27т.

19. Гергана Христова Ганчева – 24т.

 

II. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

А: Допускат се до интервю кандидатите, получили минимум точки – 45 т. от решаването на теста:

№, Име, Презиме, Фамилия

 1. Даниела Радева Пенова – 48т.
 2. Маргарита Заркова Палова – 45т.
 3. Николай Неделчев Николов – 54т.
 4. Йорданка Русева Михайлова – 48т.
 5. Татяна Кръстева Петрова – 60т.
 6. Деница Иванова Бахчеванова – 45т.
 7. Диляна Костадинова Христоскова – 45т.
 8. Светослава Иванова Спилкова – 51т.

 

Посочените кандидати трябва да се явят на 18.08.2020 г. (вторник) от 15.00 часа в сградата на ул. “Перущица” № 67 за провеждане на интервю.

 

Б: Не се допускат до интервю следните кандидати:

№, Име, Презиме, Фамилия - основание за недопускане

 

1. Марин Стойков Тодоров – не се явил

2. Кремена Петкова Бъчварова – 42 т. – Резултат по-нисък от 45т.

3. Адриана Иванова Мукарева – 33т. – Резултат по-нисък от 45т.

4. Яна Добрева Петрова – 42т. – Резултат по-нисък от 45т.

5. Мариана Евтимова Евтимова – 42т. – Резултат по-нисък от 45т.

6. Анна Димитрова Янчева – 42т. – Резултат по-нисък от 45т.

7. Елена Янева Тенева – 21т. – Резултат по-нисък от 45т.

8. Сотир Иванов Камалиев – 39т. – Резултат по-нисък от 45т.

9. Атанас Велинов Терзиев – 27т. – Резултат по-нисък от 45т.

10. Петя Андреева Андонова – 27т. – Резултат по-нисък от 45т.

11. Гергана Христова Ганчева – 24т. – Резултат по-нисък от 45т.


Публикувано на 17.08.2020 г.

 

ПРОТОКОЛ 3

за проведен първи етап от конкурса за длъжността младши експерт - опазване на водите

на основание Заповед № РД-132/27.07.2020г.

на Директора на РИОСВ-Бургас за провеждане на конкурс за избор на държавен служител

 

I. КАНДИДАТИ ЯВИЛИ СЕ ЗА РЕШАВАНЕ НА ТЕСТ

На 17.08.2020г., в сградата на ул. "Перущица" № 67, ет. 3 в 10.00 часа, се явиха 13 от общо 19 допуснати кандидати.

Списък с резултатите на кандидатите:

№, Име, Презиме, Фамилия - резултат от теста:

1. Юлия Василева Пенева – 24т.

2. Надя Георгиева Колева – 27т.

3. Атанаска Василева Маркова – не се явила

4. Сабина Наскова Петрова – 45т.

5. Кремена Петкова Бъчварова – не се явила

6. Десислава Кирилова Гинева  – не се явила

7. Маргарита Атанасова Николова – 48т.

8. Светлана Минчева Георгиева – 36т.

9. Даниела Радева Пенова – 33т.

10. Гергана Димитрова Катрапелова – не се явила

11. Адриана Иванова Мукарева  – не се явила

12. Маргарита Заркова Палова – 36т.

13. Николай Неделчев Николов – 45т.

14. Зоя Андонова Недялкова – 48т.

15. Христина Пенева Геновска – Петрова– 33т.

16. Станислав Стефков Дяков – 27т.

17. Антония Радославова Загорова – не се явила

18. Яна Добрева Петрова – 42т.

19. Гергана Христова Ганчева – 30т.

 

II. ВЪЗ ОСНОВА НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

А: Допускат се до интервю кандидатите, получили минимум точки – 45 т. от решаването на теста:

№, Име, Презиме, Фамилия

 1. Сабина Наскова Петрова – 45т.
 2. Маргарита Атанасова Николова – 48т.
 3. Николай Неделчев Николов – 45т.
 4. Зоя Андонова Недялкова – 48т.

 Посочените кандидати трябва да се явят на 17.08.2020 г. (понеделник ) от 15.00 часа в сградата на ул. “Перущица ” № 67 за провеждане на интервю.

Б: Не се допускат до интервю следните кандидати:

№, Име,презиме,фамилия-основание за недопускане

 1. Атанаска Василева Маркова – не се явила
 2. Кремена Петкова Бъчварова – не се явила
 3. Десислава Кирилова Гинева  – не се явила
 4. Гергана Димитрова Катрапелова – не се явила
 5. Адриана Иванова Мукарева  – не се явила
 6. Антония Радославова Загорова – не се явила
 7. Юлия Василева Пенева – 24т. - резултат по - нисък от 45т.
 8. Надя Георгиева Колева – 27т. – резултат по - нисък от 45т.
 9. Светлана Минчева Георгиева – 36т.- -резултат по - нисък от 45т.
 10. Даниела Радева Пенова – 33т. – резултат по - нисък от 45т.
 11. Маргарита Заркова Палова – 36т - резултат по - нисък от 45т.
 12. Христина Пенева Геновска-Петрова– 33т.- резултат по - нисък от 45т.
 13. Станислав Стефков Дяков – 27т. - резултат по - нисък от 45т.
 14. Яна Добрева Петрова – 42т. - резултат по - нисък от 45т.
 15. Гергана Христова Ганчева – 30т.- резултат по - нисък от 45т.

И Н Ф О Р М А Ц И Я

във връзка с провеждане на една свободна щатна бройка за конкурс за длъжността Младши експерт - управление на производствени и опасни отпадъци и контрол по Регламент /ЕО/1013/2006 относно превози на отпадъци в дирекция „Контрол и превантивна дейност“ в РИОСВ - Бургас

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Протокол от заседание на конкурсната комисия за допуснатите и недопуснати кандидати, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

 1. Тестът ще се проведе на 18.08.2020 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ - Бургас с адрес: гр. Бургас, кс. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3. Допуснатите до участие в конкурса кандидати следва да се явят за регистрация на 18.08.2020 г. в 09:45 часа като носят документ за самоличност и предпазна маска. Тестът се попълва в рамките на един час и включва въпроси свързани с устройството и функционирането на РИОСВ и въпроси свързани с професионалната област на длъжността Младши експерт – управление на производствени и опасни отпадъци и контрол по Регламент /ЕО/1013/2006 относно превози на отпадъци.
 1. Система за определяне на резултатите:
 • Броят на въпросите е 20;
 • Типът на въпросите е затворен с възможен само един верен отговор;
 • Максимален брой точки, който може да се получи от теста е 20 точки;
 • Тестът се счита за издържан при минимален резултат 15т. и кандидатът се допуска до интервю;
 • Всеки член на комисията оценява представянето на всеки кандидат по определените компетентности въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Индивидуалният резултат от интервюто е средно аритметично от оценките на членовете на комисията;
 • Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 3 и резултата от интервюто, умножен с коефициент –3.
 
Публикувано на 14.08.2020 г.
 

И Н Ф О Р М А Ц И Я

 

във връзка с провеждане на една свободна щатна бройка за конкурс, за длъжността „Младши експерт“ – опазване на водите

в дирекция „Контрол и превантивна дейност“

в РИОСВ - Бургас

 

На основание чл. 34, ал. 3 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители (НПКПМДС) и Протокол от заседание на конкурсната комисия за допуснатите и недопуснати кандидати, конкурсната комисия информира допуснатите до конкурса кандидати за следното:

 1. Тестът ще се проведе на 17.08.2020 г. от 10:00 часа в сградата на РИОСВ - Бургас с адрес: гр. Бургас, кс. „Лазур“, ул. „Перущица“ № 67, ет. 3. Допуснатите до участие в конкурса кандидати, следва да се явят за регистрация на 17.08.2020 г. в 09:45 часа като носят документ за самоличност и предпазна маска. Тестът се попълва в рамките на един час и включва въпроси свързани с устройството и функционирането на РИОСВ, и въпроси свързани с професионалната област на длъжността: Младши експерт – опазване на водите.
 1. Система за определяне на резултатите:
 • Броят на въпросите е 20;
 • Типът на въпросите е затворен с възможен само един верен отговор;
 • Максимален брой точки, който може да се получи от теста е 20 точки;
 • Тестът се счита за издържан при минимален резултат 15т. и кандидатът се допуска до интервю;
 • Всеки член на комисията оценява представянето на всеки кандидат по определените компетентности въз основа на отговорите му по 5-степенна скала и попълва формуляр съгласно приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Индивидуалният резултат от интервюто е средно аритметично от оценките на членовете на комисията;
 • Окончателният резултат на всеки кандидат е сбор от резултата на теста, умножен с коефициент – 3 и резултата от интервюто, умножен с коефициент – 3.
Публикувано на 31.07.2020 г.

Протокол № 2 за допуснатите и недопуснатите кандидати, за длъжността: младши експерт - опазване на водите в административно звено: дирекция „Контрол и превантивна дейност“ отдел: Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ“, 1 бр. 

Протокол № 2 за допуснатите и недопуснатите кандидати, за длъжността: младши експерт – управление на производствени и опасни отпадъци и контрол по Регламент / ЕО/ 1013/2006 относно превози на отпадъци” в административно звено: дирекция „Контрол и превантивна дейност“, отдел: Управление на отпадъците и опазване на почвите“ - 1 бр.


Публикувано на 10.07.2020 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

І. За длъжността Младши експерт – Управление на производствени и опасни отпадъци и контрол по Регламент / ЕО/ 1013/2006 относно превози на отпадъци” в РИОСВ-Бургас, 1 бр.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
 • Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
 • Професионално направление: природни науки ( физически науки, химически науки),

и/или технически науки (химични технологии и общо инженерство), социални, стопански и правни науки (администрация и управление, икономика)

 • Професионален опит: не се изисква.
 • Длъжностно ниво – експертно ниво 7
 • Минимален ранг – V младши
 1. Допълнителни изисквания за длъжността са:
 • Предимство е владеене на английски език;
 • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по управление на дейностите свързани с образуването, временното съхраняване, транспортирането и третирането на отпадъци от лечебни и здравни заведения, утайки от пречистване на отпадъчни води, отпадъци от корабоплавателна дейност, отпадъци от обекти, извършващи  търговска, обслужваща и производствена дейност, масово разпространени отпадъци (МРО). Контрол по трансграничния превоз на отпадъци.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 780 лева.

 

II. За длъжността Младши експерт – „Опазване на водите ” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.

1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

 • Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
 • Професионално направление: природни науки (химически науки, биологически науки) и/или технически науки (химични технологии, биотехнологии)
 • Професионален опит: не се изисква
 • Длъжностно ниво – експертно ниво 7
 • Минимален ранг – V младши

     2. Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • Предимство е владеене на английски език;
 • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.

3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Упражнява контролни, регулиращи и информационни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управление, опазване и използване на водните ресурси. Прилага нормативната уредба с цел недопускане замърсяване на водоприемниците с отпадни води, емитирани от инсталации и промишлени обекти. Контролира спазването на условията в издадените разрешителни по реда на Закон за водите и Закон за опазване на околната среда.

Извършва превантивен, текущ и последващ контрол на обекти в териториалния обхват на регионалната инспекция, за спазване изискванията на Закон за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Контролира и анализира резултатите от проведения  контролен /собствен мониторинг на води.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 780 лева.

 

ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

 

IV.Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.

Подготовка за тест конкурс води – Закон за опазване на околната среда; Закон за водите; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите;

Подготовка за тест конкурс отпадъци - Закон за управление на отпадъците; Закон за опазване на околната среда; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите; Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

 

V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-  копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит ако има такъв

-  други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

- Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

- Заявлението и приложенията към него може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

 

VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, партер от 09:00 до 12:00 часа и от 13:00 до 17:00 часа всеки работен ден.

Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист-човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 212

 

VII. Срок на подаване за документите – 14 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа www.jobs.bg и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.

 

VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ–Бургас партерен етаж и на интернет страницата на РИОСВ: http://riosvbs.com/

 

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС

 

Публикувано на 17.03.2020 г.

Окончателни резултати от проведен конкурс на длъжността- младши експерт- опазване на водите в РИОСВ- Бургас, към отдел: „Атмосферен въздух, вредни физични фактори, води, опасни химични вещества и КПКЗ“ състоял се на 12.03.2020 г.

Окончателни резултати от проведен конкурс на длъжността- младши експерт- управление на производствени и опасни отпадъци и контрол на Регламент/ЕО/1013/2006“ в РИОСВ- Бургас, към отдел: „Управление на отпадъците и опазване на почвите“ състоял се на 11.03.2020 г.

Публикувано на 12.03.2020 г.

Протокол № 2 за допуснатите и недопуснатите кандидати, за длъжността: младши експерт - опазване на води, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 11.03.2020 г.

Протокол № 2 за допуснатите и недопуснатите кандидати, за длъжността: младши експерт - управление на производствени и опасни отпадъци и контрол на Регламент /ЕО/1013/2006, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 28.02.2020 г.

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт - опазване на води, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Протокол №1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт - управление на производствени и опасни отпадъци и контрол на Регламент/ЕО/1013/2006, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 14.02.2020 г.

 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

І. За длъжността Младши експерт –„Управление на производствени и опасни отпадъци и контрол на Регламент (ЕО) 2013/2006” в РИОСВ-Бургас, 1 бр.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
 • Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
 • Професионално направление: природни науки (физически науки, химически науки), и/или технически науки (химични технологии и общо инженерство)
 • Професионален опит: не се изисква
 • Длъжностно ниво – експертно ниво 7
 • Минимален ранг – V младши
 1. Допълнителни изисквания за длъжността са:
 • Предимство е владеене на английски език;
 • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
 1. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по управление на дейностите свързани с образуването, временното съхраняване, транспортирането и третирането на отпадъци от лечебни и здравни заведения, утайки от пречистване на отпадъчни води, отпадъци от корабоплавателна дейност, отпадъци от обекти, извършващи  търговска, обслужваща и производствена дейност, масово разпространени отпадъци (МРО). Контрол по трансграничния превоз на отпадъци.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 780 лева

 

II. За длъжността Младши експерт – „Опазване на водите” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.

1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:

 • Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
 •  Професионално направление: природни науки (химически науки, биологически науки) и/или технически науки (химични технологии, биотехнологии)
 • Професионален опит: не се изисква
 • Длъжностно ниво – експертно ниво 7
 • Минимален ранг – V младши

     2.Допълнителни изисквания за длъжността са:

 • Предимство е владеене на английски език;
 • Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer

3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Упражнява контролни, регулиращи и информационни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по управление, опазване и използване на водните ресурси. Прилага нормативната уредба с цел недопускане замърсяване на водоприемниците с отпадни води, емитирани от инсталации и промишлени обекти. Контролира спазването на условията в издадените разрешителни по реда на Закон за водите и Закон за опазване на околната среда.

Извършва превантивен, текущ и последващ контрол на обекти в териториалния обхват на регионалната инспекция, за спазване изискванията на Закон за водите и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Контролира и анализира резултатите от проведения  контролен /собствен мониторинг на води.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 780 лева

ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

IV.Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю

Подготовка за тест конкурс води – Закон за опазване на околната среда; Закон за водите; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите;

Подготовка за тест конкурс отпадъци - Закон за управление на отпадъците; Закон за опазване на околната среда; Закон за административните нарушения и наказания; Закон за държавния служител; Закон за администрацията; Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите; Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците; Наредба № 1 от 04.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри;

V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 3 към чл.17, ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;

-  копие от документите, които удостоверяват продължителността на професионалния опит ако има такъв

-  други документи, които са свързани с изискванията за заемането на длъжността.

- Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

- Заявлението и приложенията към него може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението и декларацията следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис.

VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, партер от 14 до 17 часа всеки работен ден.

Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 205.

VII. Срок на подаване за документите10 дни от датата на публикуване на обявата за конкурса.

Оповестяването на конкурса се извършва с публикуване на обявление в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа www.jobs.bg и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас.

VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло в сградата на РИОСВ–Бургас партерен етаж и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.com

 

ИНЖ. ТОНКА АТАНАСОВА

ДИРЕКТОР НА РИОСВ - БУРГАС

 

Публикувано на 16.05.2019 г.

Протокол №2 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: юрисконсулт, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 02.05.2019 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: юрисконсулт, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 15.04.2019 г.

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността Юрисконсулт в РИОСВ-Бургас, 1 бр.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
 • Степен на висшето образование – магистър;
 • Професионално направление: Право;
 • Професионален опит: не се изисква.
 1.  Допълнителни изисквания за длъжността са:
 • Предимство е владеене на английски език;
 •  Умения за работа с: Ms Office, Ms Internet Explorer.
 1.  Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Oсъществяване на процесуално представителство, изразяване на становища и разработване на предложения за решаване на правни проблеми, свързани с дейността на РИОСВ. Правна консултация, съдебна и административна защита, участие в комисии по назначаване на държавни служители, по Закона за обществените поръчки и други, запознаване на експертите с новостите във вътрешното и международно законодателство.

 1. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 800 лева.

ІІ. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

ІІІ. Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.

Тестът ще включва въпроси по Закон за държавния служител, Закон за административните нарушения и наказания, Закон за опазване на околната среда, Закон за защитените територии, Закон за управление на отпадъците, Закон за водите, Закон за лечебните растения, Закон за биологичното разнообразие, Закон за чистота на атмосферния въздух, Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околна среда и водите.

ІV. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:

- декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – магистър по специалност „Право“ (документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);

 • документ за придобита правоспособност издаден от Министерството на правосъдието;
 • документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 • документ доказващ уменията за компютърна грамотност, ако има такъв;

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, деловодство, първи етаж, от 14 до 17 часа всеки работен ден.

Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 212.

VI. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

VII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се в деловодството, първи етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.com

VIII. Обявата е публикувана във в.“Черноморски фар“ на 15.04.2019 г.

 

Публикувано на 05.04.2019 г.

Протокол за проведен първи етап от конкурса за длъжността: младши експерт - атмосферен въздух, 1 бр. в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 27.03.2019 г.

ПРОТОКОЛ № 1 за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността: младши експерт – атмосферен въздух в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 11.03.2019 г.
 

РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

 

І. За длъжността  Младши експерт –атмосферен въздух  в РИОСВ-Бургас - 1 бр.

 1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността:
 • Образователно-квалификационна степен: висше – бакалавър;
 • Професионална област на образование – химия, екология, технически науки;
 • Професионален опит – не се изисква;
 • Длъжностно ниво – експертно ниво 7;
 • Минимален ранг – V младши.

       2. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Умение за работа с MS Office (Word, Excel), Ms Internet Explorer;
 • Oпит в областта на управление, мониторинг и контрол в областта на околната среда;
 • Предимство е владеене на английски език.
 1. Кратко описание на длъжността:

Упражнява контролни, регулиращи и информационни функции, свързани с прилагане на нормативните актове по контрола на емисиите на вредни вещества, оказващи влияние върху качеството на атмосферния въздух, съгласно Закон за опазване на околната среда (ЗООС), Закон за чистотата на атмосферния въздух .

Извършва контрол на обекти в обхвата на регионалната инспекция, за спазване изискванията на Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконовите нормативни актове по прилагането му. Въвежда и обработва данни за състоянието на атмосферния въздух.

Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 700 лева.

ІI. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

III. Конкурсът ще се проведе на два етапа: решаване на тест и интервю.

Тестът ще включва въпроси по:

Закон за опазване на околната среда;

Закон за чистотата на атмосферния въздух и подзаконови нормативни актове по прилагането му;

Закон за административните нарушения и наказания;

Закон за държавния служител;

Закон за администрацията;

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите.

IV. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:

- декларация (по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС) от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;

- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, магистър, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;

- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;

- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.

Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.

V. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, деловодство, първи етаж, от 14 до 17 часа всеки работен ден. Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист „Човешки ресурси“. Телефон за контакт: 056/813 205.

VI. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

VII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се в деловодството, първи етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.com

VIII. Обявата е публикувана във в.“Черноморски фар“ на 11.03.2019 г.

 


РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БУРГАС

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С ПРЕДМЕТ

„РАЗХОДКА С ЛОДКА ПО РЕКА РОПОТАМО В РЕЗЕРВАТ „РОПОТАМО"

 

1Данни за възложителя:

Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас, с административен адрес в гр.Бургас, ул.”Перущица”№67, тел. (056) 813-205, факс (056) 813-200, e-mail: riosvbs@unacs.bg, лице за контакти: юрисконсулт: Милена Михалева, тел: (056) 813-205.

2. Предмет на дейността „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо”, област Бургас.

Туристическа дейност „Разходка с лодка по река Ропотамо в Резерват „Ропотамо” за развлекателни и образователни мероприятия по маршрут от пристана край моста в местността „Калдаръм гечит“ на река Ропотамо, до устието и обратно.

3. Място и срок за изпълнение на дейността.

3.1. Място за изпълнение на дейността - Резерват „Ропотамо“, землище на гр. Приморско, област Бургас, Република България.

3.2. Срок за изпълнение на дейността - пет години, считано от датата на сключване на договора.

4. Изисквния към участниците /или техните подизпълнители:

4.1. Участникът трябва да няма изискуеми парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган или изискуеми задължения към осигурителни фондове, освен ако компетентен орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задължението;

4.2. Участникът трябва да не е обявен в несъстоятелност или да се намира в производство по обявяване в несъстоятелност;

4.3. Участникът трябва да не се намира в производство по ликвидация;

4.4. Участникът трябва да не е лишен от право да осъществява търговска дейност;

4.5. Участникът трябва да притежава собствени плавателни съдове, които отговарят на посочените изисквания в документацията, регистрирани по съответния ред в Изпълнителна агенция „Морска администрация”;

4.6. Участникът трябва да представи заверено копие на документ за собственост на плавателните средства, с които ще осигурява туристическата услуга, предмет на настоящата процедура;

4.7. Участникът трябва да представи заверени копия на всички необходими сертификати за безопасност и лицензи, удостоверяващи право на осъществяване на превоз на хора по вода;

4.8. Участникът трябва да представи заверено копие на свидетелство за регистрация на плавателните съдове;

4.9. Участникът трябва да представи необходимите удостоверения за правоспособност за членовете на екипажа за оферирания плавателен съд. Към офертата си участникът представя подписан от него поименен списък на екипажа по длъжности и съответстващата му актуална компетентност за срока на услугата;

4.10. Участникът трябва да представи общо ценово предложение за периода на изпълнение с включен ДДС.

5. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора и размер на гаранцията за участие:

5.1. Начална конкурсна цена на туристическата дейност за целия период на договора 335 000 (триста тридесет и пет хиляди лева) с включен ДДС.

5.2. Размер на гаранцията за участие - 16 750.00 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева) с включен ДДС, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG19SOMB91303337007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас,титуляр Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас.

6. Критерий за оценка на предложенията

- оценяването и класирането на допуснатите предложения, получени от кандидатите се извършва по критерий ”най-висока предложена цена“;

7. Срок, начин и място за получаване на документацията за участие в конкурса.

7.1. В срок до 8 (осем) календарни дни от деня на публикуване на поканата, документацията за участие може да бъде закупена и получена всеки работен ден от 14.00 ч. до 17.00 ч. в деловодството на РИОСВ-Бургас, ул.”Перущица” № 67, ет. 3, срещу представен платежен документ.

7.2. Определям цена на конкурсната документация за участие в размер на 100.00 лева, преведена по сметка на РИОСВ - Бургас, IBAN: BG28SOMB91303137007401, „Общинска Банка“ АД, клон-Бургас, титуляр Регионална инспекция по околната среда и водите – Бургас или с платежна карта на „Едно гише“.

8. Срок и място за получаване на предложенията.

8.1. Предложенията се подават в срок от 15 календарни дни, считано от датата на публикуване на поканата в местен вестник и на интернет страницата на РИОСВ-Бургас - http://riosvbs.com.

8.2. Предложенията се подават лично или от надлежно упълномощен от кандидата представител с нотариално заверено пълномощно в деловодството на РИОСВ-Бургас, находящо се на адрес: гр. Бургас, ул. “Перущица” № 67, ет. 3, стая 307, до 17:30 часа на петнадесетия ден от публикуване на поканата.

9. Срок на валидност на предложението:

Предложенията на участниците в конкурса следва да бъдат валидни 60 дни от датата на влизане в сила на решението за избор на изпълнител.

10. Място, дата и час на разглеждане на предложенията:

Получените предложения за участие ще бъдат разгледани от 14.00 часа на 30.03.2018 г. Разглеждането на получените предложения ще се състои в заседателната зала на РИОСВ-Бургас, находяща се на адрес: гр. Бургас, ул.“Перущица“ № 67, ет. 3.

11. Предоставяне и оповестяване на обявата:

Обявата е публикувана във вестник "Черноморски фар" на 13.03.2018 г.

 


Публикувано на 20.12.2017 г.

Протокол за проведен първи етап за конкурса за длъжността Младши експерт „Опазване на почвите и управление на отпадъците” в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 19.12.2017 г.

Протокол за проведен първи етап за конкурса за длъжността Младши експерт „Специализирани регистри и електронни досиета” в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 01.12.2017 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт – опазване на почвите и управление на отпадъците  в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 30.11.2017 г.

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт „Специализирани регистри и електронни досиета” в РИОСВ - Бургас

 
Публикувано на 16.11.2017 г.
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ
 
І. За длъжността Младши експерт – опазване на почвите и управление на отпадъците в  РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
Степен на висшето образование – бакалавър
Професионално направление: агрономство, почвознание, аграрно инженерство, растителна защита и агроекология, агрохимия и агробиотехнология;
Професионален опит: не се изисква.
1. Допълнителни изисквания за длъжността са:
Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer;
Предимство е владеене на английски език.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Длъжността е свързана с опазването, устойчивото ползване и възстановяването на почвите чрез: Контрол по спазване на проектите за рекултивация на нарушени, ерозирани, замърсени и др. терени;
Осъществяване на националната политика по опазване на земите и почвите, съгласно изискванията на Закона за почвите;
Контрол по безопасното съхраняване на излезли от употреба препарати за растителна защита.
Контрол по безопасното събиране, съхраняване и използуване на торов отпад.
Контрол по управлението на биоразградими отпадъци, утайки от пречистване на отпадъчни води и масово разпространени отпадъци.
3. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 – до 800 лева.

 

II. За длъжността Младши експерт – специализирани регистри и електронни досиета в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
Степен на висшето образование – бакалавър
Професионално направление: биология, компютърни системи и технологии
Професионален опит: не се изисква.
1. Допълнителни изисквания за длъжността са:
Предимство е владеене на английски език;
Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
2. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Младши експерт „Специализирани регистри ОВОС и ЕО” създава и поддържа специализирани регистри, свързани с дейността на инспекцията, по отношение на ОВОС и ЕО. Поддържа и актуализира интегрирана информационна система на Министерски съвет в раздел „Административен регистър – предоставяне на административни услуги“. Поддържа регистър на издадените разрешения за строеж от общините в обхвата на действие на РИОСВ-Бургас. Предоставя необходимата информация при изготвянето на периодични и годишни отчети за дейността на отдел „Превантивна дейност“. Изготвя и обобщава информация по Заявления за достъп до информация, свързани с процедури по ОВОС и ЕО.
3.Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: от 460 – до 800 лева
 
III. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.
 
IV. Конкурсът ще се проведе на два етапа - тест и интервю.
 
V. Необходими документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17 ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители. Към заявлението се прилагат:
 
- декларация /по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС/ от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
 
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката);
 
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
 
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв.
 
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
 
VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от 14 до 17 часа всеки работен ден.
Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси.
Телефони за контакти: 056/813 205.
 
VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.
 
VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло намиращо се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.com
 
IX. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 16.11.2017 г.
Публикувано на 16.08.2017 г.

Протокол след проведен тест на кандидати за длъжността Младши експерт - управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас

Публикувано на 11.08.2017 г.

Протокол след проведен тест на кандидати за длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас

Публикувано на 03.08.2017 г.
 
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт –управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас
 
Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас
 
Публикувано на 17.07.2017 г.
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ
ПО ОКОЛНА СРЕДА И ВОДИТЕ – БУРГАС
ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЪРЖАВНИ СЛУЖИТЕЛИ

І. За длъжността Младши експерт –управление на масово разпространени отпадъци и финансов контрол на такси за масово разпространени отпадъци в РИОСВ-Бургас”, 1 бр.
1. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
- Професионално направление: биология, химия
- Професионален опит: не се изисква.
2. Допълнителни изисквания за длъжността са:
-Предимство е владеене на английски език;
-Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Ms Internet Explorer.
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика:
Извършване на превантивен, текущ и последващ контрол по управление на дейностите свързани с образуването, транспортирането и третирането на масово разпространени отпадъци (МРО) – излезли от употреба моторни превозни средства(ИУМПС), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА), излезли от употреба гуми (ИУГ), излязло от употреба електронно и електрическо оборудване (ИУЕЕО), отработени масла и отпадъчни нефтопродукти, отпадъци от опаковки, отпадъци от черни и цветни метали(ОЧЦИ) и др. Контрол по експлоатацията на съоръжения и инсталации за третиране на МРО. Контрол на общините за въвеждане на системи за МРО.Финансов контрол по начисляване, определяне и заплащане на продуктови такси за пусканите на пазара продукти, след употребата, на които се образуват МРО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността:460 лева.

II. За длъжността Младши експерт „ЕО И ОВОС” в РИОСВ - Бургас”, 1 бр.
1.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативни актове за заемане на длъжността са:
- Степен на висшето образование – бакалавър, магистър
- Професионално направление: право, екология
- Професионален опит: не се изисква
- Задължителна компютърна грамотност: Ms Office, Windows, Ms Internet Explorer.
2. Допълнителни изисквания за длъжността:
- Познаване на законодателството, свързано с провеждане на процедури по реда на Глава шеста от Закона за опазване на околната среда (ЗООС);
- Предимство е владеене на английски език;
3. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдена длъжностна характеристика: Съгласува и изготвя  становища и/или решения относно планове, програми, проекти и инвестиционни предложения или техни изменения или разширения, попадащи в обхвата на глава шеста от ЗООС, преценяване на необходимостта от оценка въздействието върху околната среда и екологична оценка (ОВОС и ЕО). Извършване на консултации, определяне на обхвата, съдържанието и формата на доклади за ОВОС и ЕО, оценяване качеството на доклади за ОВОС и ЕО, организиране на обществени обсъждания на доклади за ОВОС и ЕО, съгласуване/изготвяне на решения по доклади за ОВОСи ЕО, осъществяване на контрол по изпълнението на условията от решения по ОВОС и ЕО.
4. Размер на основната месечна заплата определена за длъжността: 460 лева.

ІII. Конкурсната комисия разглежда всяко постъпило заявление, като преценява дали са представени всички необходими документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания, предвидени за заемането на длъжността. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността.

IV. Конкурсът ще се проведе на два етапа: тест и интервю.

V. Необходимите документи: Кандидатите подават писмено заявление за участие в конкурса по образец Приложение № 2 към чл.17, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители.Към заявлението се прилагат:
- декларация (по чл.17, ал.2, т. 1 от НПКДС) от лицето, че е пълнолетен български гражданин, гражданин на друга държава членка на Европейския съюз, на друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо сътрудничество, или Конфедерация Швейцария, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен  ред от правото да заема определена длъжност;
- копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен – бакалавър по специалността, магистър, документи за степен на образование или професионална квалификация, издадени от други държави се признават след легализирането им от Министерството на образованието и науката при условия и ред, определени с наредба на министъра на образованието и науката;
- документ за допълнителна квалификация, ако има такава;
- документ доказващ уменията за компютърна грамотност, при наличие на такъв;
Подаването на заявлението и приложенията към него се извършва лично от всеки кандидат или чрез пълномощник.
VI. Място на подаване на документите: РИОСВ-Бургас, к-с „Лазур”, ул. „Перущица” № 67, ет. 3, от  9 до 17 часа всеки работен ден. Упълномощено лице за приемане на документите: Главен специалист човешки ресурси. Телефон за контакт: 056/813 205.

VII. Срок на подаване за документите – 10 дни след датата на публикуване на обявата за конкурса.

VIII. Списъци на допуснатите кандидати до етапите на конкурса и друга информация за него ще бъде представена на информационното табло, намиращо се на трети етаж в сградата на РИОСВ–Бургас и на интернет страницата на РИОСВ: www.riosvbs.eu

IX. Обявата е публикувана във вестник „Черноморски фар” на 17.07.2017 г.