Контрол правно действие на крайни актове по реда на гл. 6 от ЗООС

На основание чл. 22, ал. 5 от Наредбата за ОВОС

На 30.03.2021 г. е извършена планова проверка по документи, относно реализацията на „ПУП-ПРЗ за ПИ с № 07079.6.38, 07079.6.40, 07079.6.41, 07079.6.42, 07079.6.43, 07079.6.54, 07079.6.55, 07079.6.56, 07079.6.57, 07079.6.58, 07079.6.59, 07079.6.1470, 07079.6.1471, 07079.6.1463, 07079.6.1464, 07079.6.1465, 07079.6.1466, 07079.6.1467, 07079.6.1468 и 07079.6.1469, масив 84, по КК на гр. Бургас” и „ПУП– ПРЗ за ПИ с идентификатори №№ 07079.5.735, 07079.5.736, 07079.5.742, 07079.5.753, 07079.5.754, 07079.5.755 и 07079.5.756 масив 38, по КК на гр. Бургас”, с възложители „ЕЛКАБЕЛ“АД и „ФОРТЕРА“АД, за което е издадено Становище по екологична оценка № БС-3-6-ПР/27.10.2016 г. на директора на РИОСВ-Бургас, с характер „съгласува”.

При проверката се установи, че с Решение от 2019 г. на Общински съвет гр. Бургас е одобрен ПУП-ПРЗ.

Съгласно изискванията на чл. 88, ал. 6 от ЗООС, Становище № БС-3-6-ПР/27.10.2016 г. не е загубило правното си действие.


На 12.03.2021 г. е извършена планова проверка по документи, относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на три жилищни сгради в ПИ 73571.36.149, м. „Над село“, с. Тънково, община Несебър”, с възложител Мохамад Ханах Ал Шех Халид, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № БС-34-ПР/14.03.2016 на директора на РИОСВ-Бургас , с характер „да не се извършва ОВОС”.

При проверката се установи, че в петгодишен срок от датата на влизане в сила на решението, не е започнало осъществяването на инвестиционното предложение.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, Решение № РУ 1-1/2015 е загубило правното си действие.


На 05.03.2021 г. е извършена планова проверка по документи и на терен, относно реализацията на инвестиционно предложение „Изграждане на 6 еднофамилни сгради за отдих и курорт в ПИ № 67800.44.125, м. „Мапи“, гр. Созопол, община Созопол”, с възложител „Пътинженеринг“ ЕООД, за което е издадено Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда № БС-26-ПР/19.02.2018 г. на директора на РИОСВ-Бургас , с характер „да не се извършва ОВОС”.

При проверката се установи, че е издадено Разрешение за строеж от главния архитект на Община Созопол. За строежа е съставен протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия. Констатира се, че е започнало изграждането на сградите.

Съгласно изискванията на чл. 93, ал. 8 от ЗООС, № БС-26-ПР/19.02.2018 г. не е загубило правното си действие.