Такси

Информация и подаване на документи за административни услуги в РИОСВ - Бургас се извършва

в Център за административни услуги (ЦАО) в сградата на инспекцията,

на  адрес гр.Бургас, к-с "Лазур", ул. "Перущица" № 67, ет. 1

Работно време от 9:00 - 17:30 часа. (Почивни дни - събота и неделя)

Заплащане на услугите

Размерът на таксите за предоставяне на административни услуги е определен с Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите, приета с ПМС № 136 от 13.05.2011 г., обн. ДВ, бр. 39 от 20.05.2011 г., в сила от 20.05.2011 г., посл. изм. бр. 62 от 05.08.2022 г., в сила от 05.08.2022 г.)  Заплащането се извършва по няколко начина:

     - по банков път, по сметка: IBAN: BG28SOMB91303137007401 BIC: SOMBBGSF Общинска банка - Бургас

   - на каса в сградата на инспекцията в к-с "Лазур",  ул. „Перущица” № 67, ет. 3, стая № 306, когато дължимите суми не надхвърлят 20.00 лв. (двадесет лева)

   - чрез ПОС терминално устройство в сградата на РИОСВ-Бургас, етаж 1 откъм паркинга  (в сила от 11.09.2017 г.) Няма ограничения в размера на превежданите суми. Приемат се всички видове трансакции с карти, носещи логата на Visa, Visa Electron, V PAY, MasterCard и Maestro.

 

 

ВАЖНО!!! Съгласно чл. 30 от Тарифата:

(1) Таксите по тарифата се събират при предявяване на искането за предоставяне на услугата.

(2) При прекратяване на започнала процедура, внесената такса не се възстановява.

(3) При внесена такса и необходимост от отстраняване на нередности и/или предоставяне на допълнителна информация, нова такса не се заплаща.


НОВО! Във връзка с изменение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците по отношение на издаваните от РЗИ становища по реда на чл. 8, ал.1 от Наредбата, за заверяване на Работен лист за класификация на отпадъци от подгрупи 18 01, дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредбата може да бъде платена по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG82STSA93003100600801 BIC: STSABGSA  Банка ДСК АД РЗИ Бургас