Внос и износ на химични вещества

 

Kонвенция относно процедурата за предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химически вещества и пестициди (Ротердамска конвенция)

Официална страница на Ротердамската конвенция

Регламент (ЕС) 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно износа и вноса на опасни химикали (преработен текст). Новият регламент отменя Регламент (ЕО) 689/2008 и се прилага считано от 1 март 2014 г.

Консолидиран вариант

Делегиран Регламент (ЕС) 2015/2229 на Комисията от 29 септември 2015 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали

Делегиран Регламент (ЕС) № 1078/2014 на Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали. Прилага се от 1 декември 2014 г.

Поправка на Регламент (ЕС) № 1078/2014  за Комисията от 7 август 2014 година за изменение на приложение I към Регламент (ЕС) № 649/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно износа и вноса на опасни химикали.

Специфични митнически кодове по Хармонизираната Номенклатура за PIC химикали

45-ти PIC циркуляр на Ротердамската конвенция с отговорите за внос на страните по конвенцията на химикали в процедура по предварително обосновано съгласие – юни 2017 г.