ДИРЕКТИВА СЕВЕЗО II 96/82/ЕС за контрол на риска от големи аварии

Ново: Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях, Приета с ПМС № 2 от 11.01.2016 г., обн., ДВ, бр. 5 от 19.01.2016 г., в сила от 19.01.2016 г.

Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях – word формат

Директива 2012/18/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 година относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества, за изменение и последваща отмяна на Директива 96/82/ЕО на Съвета

НОВО: Изменение на Приложение I към Конвенцията за трансграничните въздействия на промишлените аварии, Прието с Решение 2014/2 на 4.12.2014 г. на Осмата среща на Конференцията на страните, проведена на 3 – 5 декември 2014 г. в Женева. Издадено от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

Конвенция за трансграничните въздействия на промишлените аварии,Ратифицирана със закон, приет от 37-о Народно събрание на 16.03.1995 г. – ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г. Издадена от Министерството на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 68 от 4.09.2015 г., в сила от 19.04.2000 г., изм., бр. 75 от 27.09.2016 г., в сила от 19.12.2015 г.

Решение на Комисията от 26 юни 1998 година относно хармонизираните критерии за изключения по член 9 от Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества.