Проект за подобряване на водния режим - почистване каналите, свързващи блато "Алепу" с Черно море


Регионална инспекция по околната среда и водите - Бургас изпълнява проект: "Подобряване на водния режим и управление на сукцесионните процеси във влажни зони с международно значение Комплекс Ропотамо, Местност Пода и Езеро Вая”, финансиран по приоритетна Ос 3 „Натура 2000 и биоразнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.

Проектът цели  подобряване природозащитното състояние на видове и типове природни местообитания на територията на защитени зони BG0001001 „Ропотамо“, BG0002041 „Комплекс Ропотамо“, BG0000271 „Мандра-Пода“ и BG0000273 „Бургаско езеро“ от мрежата Натура 2000, попадаща във влажни зони „Комплекс Ропотамо“, „Местност Пода“ и „Езеро Вая”, определени като влажни зони с международно значение (Рамсарски места) и изпълнение на мерки от Националния план за опазване на най-значимите влажни зони в България, в това число възстановяване на водния режим, ограничаване на притока на биогени и ограничаване на сукцесионните процеси.

С изпълненито на проекта ще бъде подобрено природозащитно състояние на видове и на природни местообитания, предмет на опазване в мрежата Натура 2000.

Една от дейностите по проекта е „Подобряване на водния режим в Рамсарско място „Комплекс Ропотамо“, чрез почистване на каналите, свързващи блато Алепу и блато Стамополу с Черно море и реконструкция на съоръжения за контрол на водното ниво на блато Алепу и блато Стамополу която включва следните под дейности:

Блато "Алепу":

Ремонт на съоръжение тип пътен водосток, свързващо блатото с морето, находящо се в североизточния край на блатото. 

Поддържане на канала между блатото и морето. Наложителен е ремонт на съоръжението тип пътен водосток свързващо, блатото с морето, находящо се в североизточния край на блатото. Същото е изградено от 5 бр. стоманобетонови тръби ф 900 мм с нарушено покритие на армировката. Възстановяване на бетоновото покрити на същата на всички тръби и ремонтиране на бетоновите стени на втока и оттока. Демонтаж и монтират на предпазни съоръжения – парапети от двете страни на пътя в обхвата на съоръжението; Почистване на канала между блатото и морето. Предвижда се възстановяване на проходимостта на канала, свързващ блатото с морето в участък със средна дължина 60 метра, средна ширина 8,0 м и средна дълбочина 1,20 м, като по този начин може да се контролира нивото в блатото Алепу. 

Блато "Стамополу":

Ремонт съществуващия савачен затвор на съоръжението, осигуряващо връзка на блато Стамополу с морето. 

Поддържане на канала между блатото и морето Съществуващият савачен затвор на съоръжението, осигуряващо връзка на блато Стамополу с морето е силно деформиран, неработещ, в затворено положение. Това може да доведе до преливане на водата над пътя и неговото разрушаване. Предвижда се ремонт на съществуващият савачен затвор, почистване и възстановяване на проходимостта на пътен водосток за връзка с морето под път в ПИ 58356.73.50 по КК на гр. Приморско, община Приморско, област Бургас, вид собств. Общинска публична, вид територия Територия на транспорта, НТП За местен път. Монтаж на предпазни съоръжения – парапети от двете страни на пътя, каквито в момента липсват.

Също така по проекта е предвидено и „Ограничаване на сукцесионите процеси чрез управление на масивите от водолюбива растителност в Рамсарско място „Комплекс Ропотамо“ - увеличаване на площта на откритите водни площи чрез косене на тръстиката в блато Алепу и блато Стамополу“. 

Чрез реализацията на дейностите, ще се увеличи площта на откритите водни огледала. Ще бъдат лимитирани еутрофикационните процеси, чрез намаляване на количеството макрофитна растителност в блато Алепу и блато Стамополу.

Ще се възстанови на проходимостта на съоръжение тип пътен водосток и канала свързващи блатото с Черно море – Алепу.

Ще се възстанови на проходимостта на съоръжение (Плочест Водосток) за връзка между езерата и почистване на канал – Стамополу и на проходимостта на преливно съоръжение и пътен водосток - Стамополу.