Експертите на РИОСВ Бургас извършиха контрол на 247 обекта през месец август


През месец август от Регионалната инспекция по околната среда и водите – Бургас са извършени 260 бр. проверки на 247 бр. обекта. В рамките на осъществения контрол са дадени 83 бр. предписания за отстраняване на констатираните нарушения. 

За констатираните административни нарушения на екологичното законодателство от експертите са съставени 10 броя актове. От Директора на РИОСВ-Бургас са издадени 19 броя наказателни постановления, с които са наложени санкции и глоби в общ размер на 78 400 лева.

Сключени са 3 споразумения за приключване на административнонаказателни производства, по ред предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, като са наложени  санкции в размер  на 2380 лева.

През месец август са наложени 2 броя санкции по чл. 69 от Закона за опазване на околната среда в размер на 2180 лв. Най-голяма по размер санкция е наложена на канализационна система на инсталация за преработка на тревни суровини в община Руен в размер 1754 лева във връзка с извършен контролен мониторинг на отпадъчни води.

Акцент от извършената месечна контролна дейност е извършването на проверки по Разпореждане на Окръжна прокуратура – Бургас на територията на морските плажове в общините Царево, Созопол, Бургас, Поморие, Несебър за осъществяване на контрол по спазването на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда, Закона за биологичното разнообразие, Закона за защитените територии и проверки на концесионери на морски плажове във връзка с прилагането на Наредбата за намаляване на въздействието на определени пластмасови продукти върху околната среда.

По отношение на превантивната дейност през месец август са издадени 31 бр. Решения за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка /Решения за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционни предложения; 4 бр. Решения за преценяване на вероятната степен на отрицателно въздействие на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони; 228 бр. становища за  планове, програми, инвестиционни предложения или техни изменения или разширения извън обхвата на глава шеста от ЗООС, попадащи изцяло или отчасти в границите на защитени зони и свързани с промяна на предназначението и/или начина на трайно ползване на имота; 11 Решения за прекратяване процедурата по ОВОС/Екологична оценка.

Предприети през периода са действия по постъпили 107 броя сигнали и жалби от граждани и институции. От тях 73 сигнала са в обхвата на биологичното разнообразие, от които преобладаващи са за бедстващи, ранени или мъртви животински видове. На всички постъпили сигнали е реагирано своевременно и са предприети действия, включително и със съдействието на други компетентни органи.