Определена е нова пътека за посетители в резерват „Силкосия“


Със Заповед № РД-594/06.07.2022 г. на министъра на околната среда и водите е определена нова пътека за посетители през резерват „Силкосия“ – защитена територия по смисъла на Закона за защитените територии (ЗЗТ), с най-строг режим на защита.  Разположен е в землищата на село Кости и село Българи, община Царево. Това е първият обявен природен обект в България със строг режим на защита, през далечната 1931 г.

Съгласно ЗЗТ в резерватите не се допускат човешки дейности, които могат да нарушат естествения им характер, с изключение на тяхната охрана, посещения с научна цел, преминаване по маркирани пътеки, събиране на семенен материал, диви растения и животни с научна цел или за възстановяването им на други места и потушаване на пожари и санитарни мероприятия.

Със заповедта на министъра е обявена нова посетителска пътека, която предоставя възможност да се опознае природата в резервата, без да се нарушава баланса в него. Дължината ? е около 750 м. Тя също така представляват продължение на съществуващ маршрут свързващ близките населени места и туристически обекти в района. В резервата има още една пътека за посетители обявена през 2004 г., с дължина около 600 м. Двете пътеки са кратки, с продължителност около 20 мин.

Територия на резервата се доминира от смесените дъбови гори от източен горун и благун, цер и габър, както и източно-буковите гори. От общо 207 установени вида висши растения, с консервационна значимост са 22 вида. В резервата се срещат съответно 30 % и 47 % от известните видове земноводни и влечуги в България. Установените видове птици в резервата представляват 12 % от българската орнитофауна, като 96 % от тях са защитени по Закона за биологичното разнообразие. На територията на резервата и района са установени 40 вида бозайници.

Предвид ангажиментите на Инспекцията по опазване, поддържане и охрана на защитените територии – изключителна държавна собственост, предстои маркиране на определената пътека и изработване и монтиране на информационни табели и знаци по нея.