Въздух

Издаване на удостоверение за регистрация, съгласно чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух в Регистъра на инсталациите, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7  от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Необходими документи
•Заявлението за регистрация (по образец) в Регистъра на инсталациите по чл. 30л от ЗЧАВ;
• ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус(когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);
• технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията;
• документ за платена такса за регистрация.

Такси - 158 лв. (съгласно чл. 17а, ал. 1 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите)

Срок - 14 дни

Образци и формуляри - Образец  № 1  на  Заявление за регистрация в Регистъра на инсталациите по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух


Издаване на заповед за заличаване на инсталаците от Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Необходими документи
Операторът подава писмено уведомление за прекратяване дейността на инсталацията до Директора на РИОСВ-Бургас. Към уведомлението се прилагат всички документи, удостоверяващи прекратяването на дейността.

Такси - не се дължат                Срок  - 14 дни


Издаване на удостоверение за вписване на промяна в обстоятелствата на инсталациите в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух, извършващи дейности по Приложение № 1 от Наредба № 7 от 2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в околната среда, главно в атмосферния въздух, в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации.

Необходими документи
• Заявлението за вписване на промяна в обстоятелствата (по образец);
• ЕИК, за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното им законодателство, удостоверяващ правния им статус(когато заявителят е чуждестранно физическо или юридическо лице, документът се представя и в легализиран превод на български език);
• технологична схема на инсталацията, описание на дейността, местоположение на площадката, на която е разположена инсталацията;
• документ за платена такса за вписване на промяна в обстоятелствата.

Такси - 60 лв (чл. 17а, ал. 2 от Тарифа за таксите, които се събират в системата на Министерството на околната среда и водите)
Срок - 14 дни

Образец № 2 на Заявление за вписване на промяна в обстоятелствата на регистрираните в Регистъра по чл. 30л от Закона за чистотата на атмосферния въздух


Съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници.

Такси - не се дължат

Срок - 14 дневен срок от подаване на документите в РИОСВ и срок до един месец от получаването на документацията в ИАОС

Необходими документи - изтегли

Примерен образец на искане за съгласуване на методите и средствата за измерване, използвани при извършване на собствени непрекъснати измервания на на емисиите на вредни вещества


Съгласуване на изключения от задължителните размери на точките за вземане на проби/извадки при собствени периодични измервания (СПИ) - Изтегли       Такси - не се дължат                Срок  - 14 дни


Съгласуване на разположението и броя на автоматичните средства за измерване, използвани за собствени непрекъснати измервания (СНИ) - Изтегли       Такси не се дължат                Срок  - 14 дни


Утвърждаване на доклад за резултатите от извършените собствени непрекъснати измерванияИзтегли  Такси - не се дължат                Срок  - 14 дни                                        


Издаване на решение по чл.6, ал. 3 от Наредба № 7 за утвърждаване на схеми за намаляване на емисиите (СНЕ) на летливи органични съединения (ЛОС) - Изтегли         Таксине се дължат                Срок  - 14 дни

Примерен образец на искане за издаване на Решение за утвърждаване на Схема за намаляване на емисиите


Издаване на решение по чл. 7, ал. 1 от Наредба № 7 за освобождаване от задължението за спазване на нормите за неорганизирани емисии (ННЕ) на летливи органични съединения (ЛОС) от наредбата и определяне на ННЕИзтегли     Таксине се дължат    Срок  - 14 дни

Примерен образец за искане за издаване на Решение за освобождаване от задълженията за спазване на ННЕ от наредбата


Издаване на решение по чл. 6, ал. 4 от Наредба № 7 за освобождаване от задължението за спазване на нормите от наредбата и определяне на норма за обща емисия (НОЕ) на летливи органични съединения (ЛОС) - Изтегли       Таксине се дължат    Срок  - 14 дни

Примерен образец за искане за издаване на Решение за определяне на НОЕ


Издаване на решение за утвърждаване на План за управление на разтворителите (ПУР) - Изтегли   Таксине се дължат  Срок  - 14 дни

1. Примерен образец на искане за издаване на Решение за утвърждаване на План за управление на разтворители
2. Образец на План за управление на разтворители