Въздух - Флуорирани Парникови Газове и Озоноразрушаващи вещества


Конвертор за изчисляване на CO2 еквивалент, t


Наредби и Инструкции

НОВО Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

НОВО Приложение №3 и приложения от №5 до №12 от Наредба №1 от 17 февруари 2017г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове

Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове

НОВО Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух

НОВО Приложение 3 към чл.8, ал.1 на  Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“


Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) №1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой

НОВО Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“ за повишаване ефективността на контрола, осъществяван по Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси и Закона за чистотата на атмосферния въздух

НОВО Приложение 3 към чл.8, ал.1 на  Инструкция за взаимодействие между Министерство на околната среда и водите и Агенция „Митници“

Регламенти

Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския  парламент и на  Съвета от 16 април 2014 година за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006

НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2016/879 на Комисията от 2 юни 2016 година за определяне, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на подробни правила относно декларацията за съответствие и нейното проверяване от независим одитор при пускане на пазара на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, заредено с флуоровъглеводороди

НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2065 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на уведомленията за програмите на държавите членки за обучение и сертифициране

НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2066 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица, извършващи монтаж, сервизно обслужване, поддръжка, ремонт или извеждане от експлоатация на електрическа комутационна апаратура, съдържаща флуорсъдържащи парникови газове, или събиране и съхраняване на флуорсъдържащи парникови газове от стационарна електрическа комутационна апаратура

НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2067 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условия за взаимно признаване на сертифицирането на физически лица по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване и хладилни устройства на хладилни камиони и ремаркета, съдържащи флуорсъдържащи парникови газове, както и за сертифицирането на дружества по отношение на стационарно хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове

НОВО Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 на Комисията от 17 ноември 2015 година за установяване, съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета, на формàта на етикетите за продукти и оборудване, които съдържат флуорсъдържащи парникови газове

Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006г. относно някои флуорирани парникови газове

Регламент (ЕО) № 1493/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за установяване на формата на докладите, представяни от производители, вносители и износители на определени флуорирани парникови газове съгласно Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета

Регламент (ЕО) № 1494/2007 на Комисията от 17 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на формата на етикетите и на допълнителните изисквания за етикетиране на продукти и оборудване, съдържащи някои флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 1497/2007 на Комисията от 18 декември 2007 година за установяване в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарни системи за противопожарна защита, съдържащи някои флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 1516/2007 на Комисията от 19 декември 2007 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на стандартни изисквания за проверка за течове на стационарно оборудване за хладилни и климатични системи, както и за топлинни помпи, съдържащо някои флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 304/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и на условията за взаимно признаване на сертифицирането на търговски дружества и служители по отношение на стационарните противопожарни системи и пожарогасители, съдържащи някои флуорирани парникови газове

Регламент (ЕО) № 306/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания и условия за взаимно признаване на сертифицирането на служители, извършващи извличане от съоръжения на някои разтворители на базата на флуорирани парникови газове 

Регламент (ЕО) № 307/2008 на Комисията от 2 април 2008 година за установяване, в съответствие с Регламент (ЕО) № 842/2006 на Европейския парламент и на Съвета, на минимални изисквания за програми за обучение и на условия за взаимно признаване на атестати за обучение на служители по отношение на климатичните инсталации на някои моторни превозни средства, съдържащи някои флуорирани парникови газове 


Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно веществата, които нарушават озоновия слой

Регламент (ЕО) № 744/2010 на Комисията от 18 август 2010 година за изменение на Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой, по отношение на употребата на халони за критични нужди 

Регламент (ЕО) № 291/2011 на Комисията от 24 март 2011 година относно съществените употреби на контролираните вещества, различни от хлорофлуоровъглеводородите, за лабораторни и аналитични цели в съответствие с Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно веществата, които нарушават озоновия слой  

Регламент(ЕС)№1088/2013 на Комисията от 4 ноември 2013 година за изменение на Регламент (ЕО)№ 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета,отнасящо се за заявленията за вносни и износни лицензии за продукти и оборудване, които съдържат халони или зависят от използването на халони и са предназначени за критични видове употреба във въздухоплавателни средства

Регламент(ЕС)№537/2011 на Комисията от 1 юни 2011година относно механизма за разпределяне на количествата контролирани вещества, чието използване за лабораторни и аналитични нужди е разрешено по силата на Регламент (ЕО)№ 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета относно вещества, които нарушават озоновия слой

Полезна информация

НОВО: Указания към вносители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с флуоровъглеводороди (HFC), във връзка с прилагането на изискванията на чл.14, §1 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, м. юли 2017г.

НОВО ЗА ВНОСИТЕЛИТЕ НА ФЛУОРСЪДЪРЖАЩИ ПАРНИКОВИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВЕТЕ, ИЗБРОЕНИ В ПРИЛОЖЕНИЕ II НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 517/2014: Минимални изисквания към документацията, която е необходимо да се представи пред митническите органи, като доказателства по чл.7, §2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащите парникови газове, 2017г.

НОВО Обобщено представяне на изискванията на Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2068 и чл.12 на Регламент (ЕС) 517/2014, за етикетирането на флуорсъдържащите парникови газове, продуктите и оборудването, които ги съдържат или зависят от тях

НОВО Представяне на резултатите от проект между Министерството на околната среда и водите и Германската федерална агенция по околна среда – „Прилагане и изпълнение на Регламентите на ЕС относно F-газовете и ОРВ в България – Фокус: хладилни и климатични инсталации“:
1. Информация за проекта
2. Насоки относно контрола върху търговията и върху инспекциите на предприятията във връзка с флуорсъдържащите парникови газове (F-газове) и озоноразрушаващите вещества (ОРВ)
3. Препоръки към насоките и стандартите за безопасност за използването на естествените хладилни агенти
4. Препоръки относно процедурите за сертификация и обучение за алтернативни хладилни агенти съгласно Регламент (ЕС) № 517/2014

Инструмент за изчисляване превръщането от ПГЗ в метричната система

Информация за техници и потребители на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове (януари 2015г.)

1. Информация за оператори на оборудване с флуорирани парникови газове (ФПГ):

2. Информация за оператори и технически персонал, работещи с оборудване, съдържащо ФПГ:

3. Брошури с информация за технически персонал и предприятия, работещи с оборудване или системи, съдържащи ФПГ:

4. Брошура с информация за тези, които произвеждат, внасят, изнасят или използват флуорирани парникови газове и пускат на пазара в ЕС оборудване с такива газове


Предприятията, които възнамеряват да кандидатстват за квота за внос и/или производство на флуоровъглеводороди (HFC) през 2018г. следва да имат предвид, че периодът за подаване на декларации за квоти в HFC регистъра е от 1 април до 13.00 часа централноевропейско време на 31 май 2017г.
Вижте: Известие до предприятията, които възнамеряват през 2018 година да пуснат на пазара в Европейския съюз флуоровъглеводороди в насипно състояние

Кратък наръчник, показващ стъпките за подаването на декларацията за квота е наличен на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

За вносителите на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с HFC:
Квотата, разпределена по гореописания процес ще разреши пускането на пазара (допускането за свободно обращение/ производството) единствено на HFC газовете. За вноса на хладилно, климатично и термопомпено оборудване, предварително заредено с HFC, трябва да бъдат получени разрешения за използване на квота, съгласно изискванията на чл.18, пар.2 на Регламент (ЕС) № 517/2014 за флуорсъдържащи парникови газове. Ръководство за вносителите на оборудване може да се открие на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_equipment_importers_en.pdf


НОВО Информация за дистрибутори и/или ползватели на вещества, които нарушават озоновия слой (ВНОС) за лабораторни и аналитични цели
Наръчник за лаборатории и доставчици на ВНОС за лабораторни и аналитични употреби, публикуван м.януари 2017г., може да откриете на следния електронен адрес: https://circabc.europa.eu/w/browse/e36f27d0-890d-4e8f-8dec-3b1a468c07e4

Известие до предприятията, възнамеряващи през 2016 г. да внасят или изнасят във или от Европейския съюз контролирани вещества, които нарушават озоновия слой, както и предприятията, възнамеряващи през 2016 г. да произвеждат или внасят тези вещества за целите на основни лабораторни и аналитични употреби

ВАЖНО!  За сведение на лицата, които използват и/или пускат на пазара HCFC:

В съответствие с разпоредбите на чл.5 и чл.11, параграфи 3 и 4 на Регламент (ЕО) № 1005/2009 за веществата, които нарушават озоновия слой, от 01 януари 2015г. влиза в сила пълната забрана за употребата и/или пускането на пазара на ненапълно халогенирани хлорфлуорвъглеводороди (HCFC), включително забрана за употребата и/или пускането на пазара на въпросните вещества в рециклиран и/или регенериран вид.

Всички оператори на оборудване, което съдържа HCFC трябва от 01 януари 2015г. при извършване на дейности по поддръжката и/или сервизното обслужване на оборудването, или преди демонтажа или извеждането от употреба на същото, да предприемат мерки за незабавно извличане на въпросните контролирани вещества с цел обезвреждането им, в съответствие с изискванията на чл.22, параграф 1 на Регламента и указанията за действията, които да се предприемат от предприятията за прекратяване на използването на HCFC

Всяко нарушение на забраната подлежи на наказание в съответствие с изискването на чл.34и, ал.1 на Закона за чистотата на атмосферния въздух (обн., ДВ, бр.102 от 21.12.2012г.), както и съгласно чл.353е на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр.33 от 2011г.).