Правилници

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г.

Устройствен правилник на Министерство на околната среда и водите

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Министерството на околната среда и водите  Приет с ПМС № 208 от 27.09.2017 г., обн., ДВ, бр. 80 от 6.10.2017 г., в сила от 1.10.2017 г., изм. и доп., бр. 3 от 8.01.2019 г., изм., бр. 23 от 19.03.2019 г., в сила от 19.03.2019 г.

Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по околна среда

УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК на Изпълнителната агенция по околна среда  Приет с ПМС № 162 от 3.08.2010 г., обн., ДВ, бр. 3 от 8.01.2019 г.

Правилник за устройството и дейността на предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда   Приет с ПМС № 81 от 23.04.2012 г., обн., ДВ, бр. 33 от 27.04.2012 г., ...

Правилник за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите  Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 49 от 12.06.2018 г. 

Правилник за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции

ПРАВИЛНИК за дейността, организацията на работа и състав на басейновите дирекции   Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 7 от 21.01.2011 г., в сила от 21.01.201...

Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове   Издаден от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 28 от 19.03.2013 г., в сила от 19.03.2013 г....