Води

Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите

Наредба № 1 от 1.07.2016 г. за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по чл. 156б – 156е от Закона за водите

Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници

Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване

Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води

Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане

Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти

Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места

Наредба за отмяна на Наредба № 7 от 8.08.1986 г. за показатели и норми за определяне качеството на течащите повърхностни води

Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води

Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане

Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието

 

Допълнтелна информация може да откриете тук!