Управление на отпадъците

Разрешения за дейности с отпадъци

Заповед № РД-56/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


 • Режим: 1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 35, ал. 1, т. 1
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт: Директор на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци
 • Срок за предоставяне: два месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно или до изпълнение на условията на чл. 75 от ЗУО
 • Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
 • Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подават на хартиен и технически носител.

 • Услуга: 2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 72, ал. 3, т. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга: Директор на РИОСВ, където е издадено разрешението
 • Срок за предоставяне: 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно
 • Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

 • Режим: 2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 73, ал. 2 и 3
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт: Директор на РИОСВ, където е издадено разрешението
 • Срок за предоставяне: 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно
 • Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Заповед № РД-57/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 5 на заявление за издаване на решение за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО 


НОВО!

Във връзка с изменение на Наредба № 2 за класификация на отпадъците по отношение на издаваните от РЗИ становища по реда на чл. 8, ал.1 от Наредбата, за заверяване на Работен лист за класификация на отпадъци от подгрупи 18 01, дължимата държавна такса по чл. 8, ал. 3 от Наредбата може да бъде платена по банков път на следната банкова сметка:

IBAN: BG82STSA93003100600801

BIC: STSABGSA

Банка ДСК АД

РЗИ Бургас


Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъците

 • Услуга: 723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци
 • На основание: Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 9, ал. 1
 • Срок за предоставяне: 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До изпълнение на условията на глава трета от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците
 • Работен лист за класификация на отпадъци (Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)
 • Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване (Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2)

Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

 • Услуга: 2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
 • На основание: Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 21
 • Срок за предоставяне: 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно
 • Уведомление (Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

 • Услуга: 2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
 • На основание: Наредба № 6/13.09.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - чл. 35
 • Орган по предоставянето на административната услуга: Директор на РИОСВ, на чиято територия се образуват отпадъци или Изпълнителен Директор на ИАОС, за случаите когато се изисква изпитване за определяне поведението на отпадъка при излужване
 • Срок за предоставяне: 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Срок на съхранение на документите е съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата