Управление на отпадъците





Разрешения за дейности с отпадъци

Заповед № РД-56/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


 • Режим: 1609 Издаване на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 35, ал. 1, т. 1
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт: Директор на РИОСВ, на чиято територия се извършват дейностите с отпадъци
 • Срок за предоставяне: два месеца
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно или до изпълнение на условията на чл. 75 от ЗУО
 • Образец № 1 на заявление по чл. 68, ал. 1 от ЗУО за издаване на разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО
 • Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подават на хартиен и технически носител.

 • Услуга: 2527 Прекратяване действието на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 72, ал. 3, т. 2
 • Орган по предоставянето на административната услуга: Директор на РИОСВ, където е издадено разрешението
 • Срок за предоставяне: 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно
 • Образец № 2  на заявление по  чл. 72, ал. 3, т. 2 от ЗУО за издаване на решение за прекратяване действието на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

 • Режим: 2752 Изменение и/или допълнение на Разрешение за извършване на дейности по третиране на отпадъци
 • На основание: Закон за управление на отпадъците - чл. 73, ал. 2 и 3
 • Орган, издаващ индивидуален административен акт: Директор на РИОСВ, където е издадено разрешението
 • Срок за предоставяне: 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно
 • Образец № 3 на заявление по  чл. 73, ал. 2 и 3 от ЗУО за изменение и/или допълнение на разрешение по чл. 35, ал. 1, т. 1 от ЗУО

Регистрационни документи за дейности с отпадъци

Заповед № РД-57/22.01.2019 г. на министъра на околната среда и водите за утвърждаване на образци на заявления


Образец № 1 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 2 на заявление за извършване на регистрация и издаване на регистрационен документ по чл. 78, ал. 3 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО
Образец № 3 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по третиране на отпадъци по чл. 35, ал. 3 от ЗУО
Образец № 4 на заявление за изменение и/или допълнение на регистрационен документ по чл. 79, ал. 1 от ЗУО за извършване дейности по събиране и транспортиране на отпадъци по чл. 35, ал. 5 от ЗУО

Образец № 5 на заявление за издаване на решение за прекратяване на действие на регистрационен документ по чл. 80, ал. 1 от ЗУО 


Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъците

 • Услуга: 723 Утвърждаване на работни листове за класификация на отпадъци
 • На основание: Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 9, ал. 1
 • Срок за предоставяне: 14 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: До изпълнение на условията на глава трета от Наредба № 2/2014 г. за класификация на отпадъците
 • Работен лист за класификация на отпадъци (Приложение № 5 към чл. 7, ал. 1, т.1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)
 • Работен лист за класификация на отпадъци въз основа на изпитване (Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2)

Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък

 • Услуга: 2754 Прекратяване действието на утвърден работен лист за определен код отпадък
 • На основание: Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците - чл. 21
 • Срок за предоставяне: 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Безсрочно
 • Уведомление (Приложение № 7 към чл. 21, ал. 1, изм. - ДВ, бр. 46 от 2018 г.)

Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците

 • Услуга: 2316 Издаване на становище за основно охарактеризиране на отпадъците
 • На основание: Наредба № 6/13.09.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци - чл. 35
 • Орган по предоставянето на административната услуга: Директор на РИОСВ, на чиято територия се образуват отпадъци или Изпълнителен Директор на ИАОС, за случаите когато се изисква изпитване за определяне поведението на отпадъка при излужване
 • Срок за предоставяне: 30 дни
 • Срок на действие на документа/индивидуалния административен акт: Срок на съхранение на документите е съгласно чл. 44, ал. 1 от Наредбата