Биоразнообразие

Издаване на Регистрационни карти на основание чл. 91, за екземпляри от видове по чл. 70, ал. 1 и т. 2 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР)

Заявление за издаване на регистрационна карта - група животни
Заявление за издаване на регистрационна карта - единични животни
Указания за извършване на регистрацията
Заявление за маркиране
Уведомление за маркиране
Заявление за премахване на маркировка

Регистрация на диви животни

Заявление за регистрация на диви животни


Регистрация на книги за изкупени, реализирани и налични количества билки по чл. 12 от Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки

Образец на книга
Заявление за организиран билкозаготвителен пункт
Заявление за промяна на данните на пункт за билки
Годишна справка за билки

До 20 Януари се подава информация за изкупените, реализираните и наличните количества билки за предходната година.


Издаване на Заповед за разпределение на количества билки под специален режим на опазване и ползване по чл. 10 от Закона за опазване на лечебните растения

Заявление билки специален режим


Регистрация на организиран пункт за охлюви

Заявление за организиран пункт за охлюви

Срок - няма  Такса: няма