ЕО

Екологична оценка (ЕО)

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме, за издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, или за издаване на Становище по ЕО

1. Уведомление за изготвяне на план/програма

2. Задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.

3. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за изготвяне на план/програма Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Срок: 14 дни                                                                                    Не се заплаща такса


Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 3. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.
 4. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за изготвяне на план/програма Приложение № 3 към чл. 8, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

Изтегли: Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО - Приложение № 4 към чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Срок: 30 дни (чл. 85, ал. 4 и 5 от ЗООС)

Такса: 400 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите)


Необходими документи за издаване  на становище по ЕО на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана. 

  2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва:

  2.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

  2.2. декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.

  3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.

  4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица.

  5. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.

Изтегли: Искане за издаване на Становище по ЕО - Приложение № 5 към чл. 23, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Срок: 30 дни (чл. 85, ал. 4 от ЗООС)

Такса: 600 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите)