ЕО

Екологична оценка (ЕО)

Издаване на Писмо за определяне на необходимите действия, които възложителят на план/програма трябва да предприеме, за издаване на Решение за преценяване на необходимостта от извършване на ЕО, или за издаване на Становище по ЕО

1. Уведомление за изготвяне на план/програма

2. Задание за изработване на плана/програмата в обхват съгласно Закона за устройство на територията или съответния друг специален нормативен или административен акт и/или информация за целите и предвижданията на плана/програмата.

3. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Уведомление за изготвяне на план/програма

Срок: 14 дни (чл. 8, ал. 2 от Наредбата за ЕО)                              Не се заплаща такса


Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от ЕО на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана;
 2. Информация по чл. 8а, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми;
 3. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.
 4. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли: Приложение 3Уведомление за план/програма за преценяване извършването на оценка по ЕО

Изтегли: Приложение 4 - Искане за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка (ЕО)

Срок: 30 дни (чл. 85, ал. 4 и 5 от ЗООС)

Такса: 400 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 4 от Тарифата за таксите)


Необходими документи за издаване  на становище по ЕО на планове и програми

 1. Писмено искане от възложителя на плана. 

  2. Доклад за ЕО/екологична част на плана или програмата с всички приложения към него – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител, който включва:

  2.1. списък на експертите и ръководителя, изготвили доклада за ЕО, в който всеки се подписва на разработените от него раздели;

  2.2. декларации по чл. 83, ал. 4 ЗООС.

  3. Нетехническо резюме – по един екземпляр на хартиен и на електронен носител.

  4. Документация за резултатите от консултациите с обществеността и със заинтересувани и засегнати органи и лица.

  5. Информация за датата и начина на заплащане на държавната такса по Тарифата.

Изтегли: Приложение 5 - Искане за издаване на становище по ЕО

Срок: 30 дни (чл. 85, ал. 4 от ЗООС)

Такса: 600 лв. (чл. 1, ал. 5, т. 3 от Тарифата за таксите)