ОВОС

Оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)

 

1. Необходими документи за издаване на становище по инвестиционни предложения

 1. Уведомление за инвестиционно намерение – на хартиен и електронен носител;
 2. Актуална скица на имота с координати - копие;
 3. Документ за собственост или удостоверяващ право на ползване - копие;
 4. Документи, доказващ обявяването на инвестиционното предложение на интернет-страницата, (ако има такава) и чрез средствата за масово осведомяване (обява във вестник), или по друг подходящ начин.
 5. Други документи по преценка на уведомителя:допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение; картен материал, схема, снимков материал и др. в подходящ мащаб.
 6. Електронен носител – 1 бр.

Изтегли - Уведомление за инвестиционно предложение Приложение № 5 към чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда 

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)

                                                        Срок - 14 дни                               Не се заплаща такса


2. Необходими документи за издаване на решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка въздействието върху околната среда (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас):

 1. Писмено искане от Възложителя; 
 2. Информацията по приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 3. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.
 4. Оценка по чл. 99а от ЗООС (в случаите по чл. 118, ал. 2 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 5. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 от ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 от ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.


Изтегли - Искане за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС)Приложение № 6 към чл. 6, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ИзтеглиОбразец на писмо от общини/райони/кметства относно резултати от осигурен обществен достъп до информацията по Приложение № 2  към чл. 6 от  Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - Приложение № 7 към чл. 6, ал. 10, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

ИзтеглиИнформация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г.)

Срок - 30 дни (чл. 93, ал. 3 от ЗООС)                               

Такса: 500 лв (чл. 1, ал. 5, т. 1 от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ)


3. Необходими документи за издаване на решение по ОВОС (след получаване на писмени указания от РИОСВ - Бургас):

 1. Искане за издаване на решение по ОВОС
 2. Доклад за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 3. Нетехническо резюме на доклада в един екземпляр на хартиен носител.
 4. Доклад за ОВОС на електронен носител – в един екземпляр.
 5. Нетехническо резюме на електронен носител – в един екземпляр.
 6. Задание за ОВОС в един екземпляр на хартиен носител.
 7. Задание за ОВОС в един екземпляр на електронен носител.
 8. Разделителен протокол (списък на експертите и ръководителя на колектива, разработили доклада) със собственоръчно положени подписи.
 9. Писмена декларация за независимост на експертите, подписана лично;
 10. Оценка по чл. 99а, ал. 1 ЗООС в случаите по чл. 118, ал. 2 ЗООС за всяка от инсталациите, попадащи в приложение № 4 към ЗООС – в един екземпляр на хартиен и един екземпляр на електронен носител.
 11. Информация и оценка по чл. 99б, ал. 1 ЗООС (в случаите по чл. 109, ал. 4 ЗООС) – един екземпляр на хартиен носител и един екземпляр на електронен носител.
 12. Доклад за оценка на степента на въздействие (доклад за ОС), когато е поискан такъв, на хартиен и на електронен носител.
 13. Информация за датата и начина на заплащане на дължимата такса по Тарифата.

Изтегли - Искане за издаване на решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) - Приложение № 8 към чл. 13, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Ново - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2018 г., изм. - ДВ, бр. 31 от 2019 г., в сила от 12.04.2019 г., доп. - ДВ, бр. 67 от 2019 г., в сила от 28.08.2019 г.)


ИзтеглиОбразец на обява за среща за обществено обсъжданеПриложение № 3 към чл. 17, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

(Изм. - ДВ, бр. 3 от 2006 г., изм. - ДВ, бр. 3 от 2011 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 12 от 2016 г., в сила от 12.02.2016 г.)

Срок - до 45 дни след провеждане на общественото обсъждане (чл. 99, ал. 2 от ЗООС)

Такса: 1 200 лв  задължителна ОВОС (чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „а” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ)

700 лв. след решение „да се извърши ОВОС” (чл. 1, ал. 5, т. 2, буква „б” от Тарифата за таксите, които се събират в системата на МОСВ)